Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Kokybės politika

Kokybės politika

Įstaigos vizija – viena geriausių šalyje Europos Sąjungos standartus bei PSO rekomendacijas atitinkanti, nuolat siekianti sveikatos priežiūros kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams ligoninė.

Įstaigos misija – teikti pacientams mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias ir kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus, viršijančias jų lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovų keliamus reikalavimus ir užtikrinti pacientų informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.

Kokybės politika, tikslai ir uždaviniai

Kokybės politika – teikti pacientams prieinamą, savalaikę, lygiateisišką, pilnavertę, efektyvią, patikimą ir saugią, kokybės standartus atitinkančią sveikatos priežiūrą ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo, slaugos ir reabilitacijos srityje. Ši politika apima profesines ir administracines paslaugas.Tikslai

 1. Tenkinti paciento poreikius ir interesus sveikatai profesionaliai, etiškai ir rezultatyviai.
 2. Nuolat tobulinti ir atnaujinti sveikatos priežiūros technologijas.
 3. Nuolat kelti personalo, ypač vadovaujančio, gydytojų ir slaugos specialistų kvalifikaciją ir profesionalumą.
 4. Organizuoti sveikatos priežiūrą, atsižvelgiant į įtakos teritorijos gyventojų nuomonę, norus ir pageidavimus bei išorinę aplinką.
 5. Teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas, galimai užbaigtas sveikatos priežiūros paslaugas, kiek tai leidžia įstaigos galimybės ir ištekliai.

Uždaviniai
Pirmojo tikslo (Tenkinti paciento poreikius ir interesus sveikatai profesionaliai, etiškai ir rezultatyviai) uždaviniai:

 1. teikti pacientams pakankamą ir išsamią informaciją apie įstaigoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas visuomenės informavimo priemonėse, įstaigos interneto svetainėje, pačioje įstaigoje ir kitais būdais;
 2. suteikti galimybę pasirinkti gydantį gydytoją ir gydytoją konsultantą;
 3. šalinti visas kliūtis, trukdančias pacientams gauti savalaikes ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas; organizuoti pacientų sveikatos priežiūrą taip, kad jiems galimai greičiau būtų nustatyta liga ir pradėtas gydymas bei slauga; organizuoti personalo darbą taip, kad paciento medicinos paslaptį žinotų galimai mažesnis personalo skaičius;
 4. informuoti pacientą apie visus personalo veiksmus, susijusius su jo sveikata, jo ligos diagnozę, gydymo galimybes bei riziką, laukiamus rezultatus; užtikrinti paciento privatumą.

Antrojo tikslo (Nuolat tobulinti ir atnaujinti sveikatos priežiūros technologijas) uždaviniai:

 1. nuolat kaupti informaciją apie naujausias Europos ir pasaulio šalių sveikatos priežiūros technologijas;
 2. analizuoti galimybes ir diegti naujausias sveikatos priežiūros technologijas;
 3. planuoti išteklius naujų technologijų diegimui bei esamų renovacijai;
 4. apie naujų sveikatos priežiūros technologijų įdiegimą nuolat informuoti darbuotojus, aptarnaujamos teritorijos medikus ir gyventojus.

Trečiojo tikslo (Nuolat kelti personalo, ypač vadovaujančio, gydytojų ir slaugosspecialistų kvalifikaciją ir profesionalumą) uždaviniai:

 1. kelti vadovaujančio personalo kvalifikaciją vadybos, kokybės, išteklių (materialinių, personalo) valdymo srityje organizuojant tobulinimosi kursus kartu su šalies universitetais bei kitų šalių šio profilio organizacijomis;
 2. kelti gydytojų kvalifikaciją įstaigos viduje ir sudarant sąlygas išvykti tobulintis kitus, nustatant reikalavimus bei paskatas;
 3. kelti slaugos ir socialinių darbuotojų kvalifikaciją pagal šiuolaikinę slaugos bei socialinio darbo doktriną šalyje, nustatant reikalavimus ir paskatas;
 4. numatyti lėšas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui;
 5. kompiuterizuoti įstaigos padalinius (skyrius), įdiegti visą parą veikiantį internetą;
 6. įdiegti interneto tinklą vidaus dokumentų apyvartai.

Ketvirtojo tikslo (Organizuoti sveikatos priežiūrą, atsižvelgiant į įtakos teritorijos gyventojų nuomonę, norus ir pageidavimus bei išorinę aplinką) uždaviniai:

 1. organizuoti pacientų apklausas visais jų sveikatos priežiūros klausimais ir analizuoti jų rezultatus;
 2. analizuoti visuomenės nuomonę apie įstaigos teikiamas paslaugas, kurias pateikia visuomenės informavimo priemonės;
 3. analizuoti ir apibendrinti pacientų ir jų šeimos narių pasiūlymus, prašymus, padėkas ir skundus dėl sveikatos priežiūros;
 4. gauti informaciją iš teritorijos valdymo institucijų sveikatos priežiūros klausimais, ją analizuoti ir, esant reikalui, koreguoti įstaigos veiklą.

Penktojo tikslo (Teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas, galimai užbaigtas sveikatos priežiūros paslaugas, kiek tai leidžia įstaigos galimybės ir ištekliai) uždaviniai:

 1. teikti efektyvias diagnostikos, gydymo, slaugos paslaugas galimai greičiau ir didesne apimtimi atstatant pacientų sveikatą ir jų socialinį aktyvumą, darbingumą, gerinant jų gyvenimo kokybę;galimai didesne apimtimi baigti sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas įstaigoje, o jų nebaigus – informuoti pacientą arba jo šeimos narius apie tolimesnę jam būtiną sveikatos priežiūrą (diagnostiką ar gydymą kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje, reabilitaciją, kitą gydymą);
 2. analizuoti visų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų medicininį ir ekonominį efektyvumą, daryti išvadas ir atlikti korekcinius bei prevencinius veiksmus;
 3. registruoti ir analizuoti medicinos personalo daromas klaidas ir nesėkmes.

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės kokybės politikos, kokybės tikslų ir uždavinių įgyvendinimas vyksta kasdien – aptarnaujant įstaigos pacientus.Kokybės politika nuolat aiškinama darbuotojams įstaigos ar padalinių susirinkimuose, tam, kad darbuotojai žinotų ir suprastų ne tik kokybės politiką, bet ir savo vaidmenį ją įgyvendinant. Įstaigos kokybės politika viešai prieinama pacientams.

Sveikatos priežiūros kokybės vertinimas

Sveikatos priežiūros kokybė vertinama pagal šiuos kriterijus:

 • pagrindinius: prieinamumą; patikimumą; saugumą; rezultatyvumą; užbaigtumą; etiškumą; estetiškumą; technologijų naujumą; tęstinumą.
 • Papildomus: jautrumą; lankstumą; švarumą; patogumą; draugiškumą; punktualumą; greitumą.

Sveikatos priežiūros kokybė vertinama šiais informacijos gavimo metodais: statistiniais; organizacinės dokumentacijos analizės; medicininės dokumentacijos analizės; ekspertiniais; pacientų apklausų; darbuotojų apklausų ir kitais. Sveikatos priežiūros kokybė vertinama metodais:

 • vidaus audito;
 • išorinio audito;
 • licencijavimo;
 • akreditacijos;
 • kitais.

Įstaigos struktūros kokybė vertinama:

 • bazės kokybė (pastatai, patalpos, ūkinė įranga);
 • medicinos įrangos kokybė;
 • personalo kokybė;
 • vidaus organizacinių struktūrų kokybė;
 • pagrindinių normatyvinių dokumentų (nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, etatų sąrašo, vadybinio darbo paskirstymo, procedūrų aprašymo, pareiginių nuostatų, kolektyvinės sutarties) kokybė;
 • valdymo mechanizmo kokybė.

Įstaigos procesų kokybė vertinama:

 • valdymo atitikimas standartams (įstatymams ir poįstatyminiams aktams);
 • ambulatorinės sveikatos priežiūros atitikimas normoms;
 • paciento patekimo į įstaigą atitikimas nustatytai tvarkai;
 • paciento sveikatos diagnostikos atitikimas normoms, metodikoms, algoritmams ir protokolams;
 • paciento gydymo atitikimas normoms, metodikoms, algoritmams ir protokolams;
 • paciento slaugos atitikimas normoms ir standartams;
 • paciento bendros priežiūros atitikimas normoms;
 • nemedicininių paciento poreikių tenkinimo atitikimas nustatytai tvarkai;
 • paciento išvykimo iš ligoninės atitikimas nustatytai tvarkai;
 • postacionarinės paciento sveikatos priežiūros atitikimas nustatytai tvarkai.

Sveikatos priežiūros rezultatų kokybė vertinama:

 • paciento sveikatos pokyčiai (objektyvus vertinimas): trumpalaikiai (iki 1 metų) ir ilgalaikiai;
 • paciento nuomonė (subjektyvus vertinimas) apie jam teiktą sveikatos priežiūrą;
 • pajamų – sąnaudų santykis.

Vertinant medicinos pagalbos kokybę įstaigoje, atsižvelgiama į įstaigos veiklos aspektus:

 • Organizacinius: lovų skaičių (bendras ir pagal profilius) ir išsidėstymą; etatų skaičių (jų užimtumas) ir išsidėstymą; struktūrinių padalinių skaičių ir išsidėstymą; pacientų informavimą apie paslaugų asortimentą ir jų teikimo tvarką, paslaugas teikiančius specialistus; kitus.
 • Finansinius: sutarties su TLK turinį; išlaidų sąmatą; pajamų planą; PSDF lėšas; kitas lėšas.
 • Stacionarinės sveikatos priežiūros: hospitalizacijos (atsakymų hospitalizacijai) pagrįstumą; pacientų tyrimo ir gydymo operatyvumą; pacientų tyrimo ir gydymo pagrindimą; gydymo trukmę; stacionaro veiklos statistinius rodiklius; pacientų konsultavimą; pacientų perkėlimą į kitas ir priėmimą iš kitų gydymo įstaigų; gydymo racionalumą, vaistų naudojimo kontrolę; būtinųjų vaistų asortimentą; vaistų ir medicinos pagalbos priemonių asortimentą; pacientų nuomonės tyrimus; kitus.
 • Ambulatorinės – konsultacinės sveikatos priežiūros: paslaugų asortimentą; konsultanto – specialisto pasirinkimo galimybes; konsultanto – specialisto prieinamumą pacientui; paciento tyrimo ir gydymo operatyvumą; paciento hospitalizacijos operatyvumą; gydymo trukmę; ambulatorinės – konsultacinės veiklos statistinius rodiklius; gydymo racionalumą; kompensuojamų vaistų receptų išrašymo apimtis ir racionalumą; laikinąjį ir pastovų nedarbingumą; pacientų nuomonės tyrimus; kitus.

Įstaigos sveikatos priežiūros kokybiniai rezultatai vertinami vieną kartą per metus gydymo tarybos ir stebėtojų tarybos posėdžiuose.

Įstaigos medicinos profesionalų savęs įvertinimas atliekamas skyriuose vieną kartą per ketvirtį arba dažniau-esant probleminiams atvejams, kai iškyla diagnostikos ir gydymo sunkumai.

Kiekvieno Įstaigos darbuotojo atsakomybė konkrečiai numatyta pareiginiuose nuostatuose.

Grįžti į pradinį puslapį