Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Personalas

Giedrė Tamošauskė

Giedrė Tamošauskė

Atlieka vyresniosios biomedicinos technologės pareigas nuo 2021 m.

Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos (LLMD) narė nuo 2021 m.

Licencijos Nr. ASL-03352. Profesinė patirtis nuo 2012 m.

Darbo funkcijos:

 • Užtikrina pavaldžių darbuotojų darbo kokybę, kontrolę, pareigų ir darbo drausmės reikalavimų laikymąsi.
 • Sudaro darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 • Kontroliuoja darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiką įstaigoje nustatyta tvarka.
 • Užsako reagentus ir papildomas darbo priemones reikalingus tyrimams atlikti.
 • Kontroliuoja racionalų medicininių priemonių, žmogiškųjų išteklių ir darbo laiko naudojimą.
 • Dalyvauja darbuotojų motyvavimo, skatinimo, darbo pareigų pažeidimo tyrimo procesuose.
 • Periodiškai organizuoja pavaldžių darbuotojų susirinkimus, sprendžia kylančias problemas ir konfliktines situacijas, užtikrina darbingą ir kolegišką mikroklimatą.
 • Užtikrina reagentų ir ruošiamų tirpalų bei papildomų priemonių tikslingą panaudojimą, apskaitą ir atsekamumą.
 • Užtikrina laboratorinių tyrimų ėminių tinkamumą, juos registruojant, paruošiant, paskirstant bei atliekant pagal patvirtintas tyrimų procedūras ir instrukcijas.
 • Pildo medicininę ir nemedicininę dokumentaciją, vadovaujantis įstaigos dokumentų ir įrašų valdymo bei medicininės dokumentacijos valdymo procedūromis, informacinėmis sistemomis;
 • Prižiūri laboratorijoje esančias medicinos priemones (prietaisus) ir in vitro diagnostikos medicinos priemones (prietaisus) pagal medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą LR SAM.
 • Užtikrina medicinos prietaisų metrologinės patikros priežiūrą.
 • Stebi ir kontroliuoja darbo aplinkos sąlygas.
 • Kontroliuoja technologinio proceso metu susidariusių pavojingų atliekų surinkimą ir pristatymą į saugojimo patalpą;
 • Dalyvauja neatitikčių, koregavimo ir prevencinių veiksmų nustatyme.
 • Pagal savo kompetenciją, konsultuoja kitus biomedicinos technologus darbo klausimais, bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros specialistais.
 • Užtikrina teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
 • Užtikrina įstaigos saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
 • Informuoja tiesioginį vadovą apie atliekamus darbus, praneša apie iškilusias problemas, nekvalifikuotus personalo veiksmus, grubaus elgesio su kolegomis atvejus, darbo pareigų, darbo tvarkos taisyklių, neatvykimo į darbą ir kt.;
 • Vykdo teisės aktų nustatytas funkcijas, tiesioginio vadovo ir įstaigos vadovo pavedimus darbo klausimais.
 • Materialiai atsako už medicininį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Mokslinė praktinė konferencija “Laboratorinės diagnostikos ir gydymo vaidmuo Infekcijų ir pandemijų metu. Ar visos pamokos išmoktos?”, 2022 m.    
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Biomedicininė diagnostika: mokslas ir praktika”, 2022 m.           
 • Mokslinė praktinė konferencija “Medicinos laboratorijų kokybės vadybos sistemų stiprinimo aktualijos”, 2022 m.   
 • Respublikinė nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Mokykla ir vaikų sveikata”, 2022 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija “Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija atlikti”, 2021 m.
 • Nuotolinis seminaras “Darbuotojų sveikata-visų bendras rūpestis”, 2021 m.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai “Aktualūs hematologinių tyrimų atlikimo klausimai”, 2021 m.
 • Kvalifikacijos kėlimo kursai “Klinikinės biochemijos tyrimai, jų atlikimo principai ir aktualijos”, 2021 m.       
 • Mokslinė praktinė konferencija “Retos paveldimos metabolinės ligos kardiologijoje”, 2021 m.    
 • Nuotolinė konferencija “Tuberkuliozės aktualijos šiandien”, 2021 m.         
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Medicinos technologijos ir klinikinė praktika: Nuo infekcijų kontrolės valdymo iki profesinės etikos iššsūkių, 2021 m.
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Viskas apie antitrombozinį gydymą”, 2021 m.
 • Nuotolinis mokslinis praktinis seminaras „ I jungtinis Lietuvos ir išeivijos gydytojų seminaras, 2021 m.       
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Trombembolinių komplikacijų valdymas COVID19 fone”, 2021 m.
 • Nuotolinė moklsinė-praktinė konferencija ”Klausk hematologo (VI)”, 2021 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija “Patologijos diagnostikos galimybės ginekologijos srityje”, 2018 m.
 • “5-oji Nacionalinė užkrečiamųjų ligų konferencija”, 2017 m.