Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Giedrė Tamošauskė

Giedrė Tamošauskė

Atlieka vyresniosios biomedicinos technologės pareigas nuo 2021 m.

Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos (LLMD) narė nuo 2021 m.

Licencijos Nr. ASL-03352. Profesinė patirtis nuo 2012 m.

Darbo funkcijos:

 • Užtikrina pavaldžių darbuotojų darbo kokybę, kontrolę, pareigų ir darbo drausmės reikalavimų laikymąsi.
 • Sudaro darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 • Kontroliuoja darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiką įstaigoje nustatyta tvarka.
 • Užsako reagentus ir papildomas darbo priemones reikalingus tyrimams atlikti.
 • Kontroliuoja racionalų medicininių priemonių, žmogiškųjų išteklių ir darbo laiko naudojimą.
 • Dalyvauja darbuotojų motyvavimo, skatinimo, darbo pareigų pažeidimo tyrimo procesuose.
 • Periodiškai organizuoja pavaldžių darbuotojų susirinkimus, sprendžia kylančias problemas ir konfliktines situacijas, užtikrina darbingą ir kolegišką mikroklimatą.
 • Užtikrina reagentų ir ruošiamų tirpalų bei papildomų priemonių tikslingą panaudojimą, apskaitą ir atsekamumą.
 • Užtikrina laboratorinių tyrimų ėminių tinkamumą, juos registruojant, paruošiant, paskirstant bei atliekant pagal patvirtintas tyrimų procedūras ir instrukcijas.
 • Pildo medicininę ir nemedicininę dokumentaciją, vadovaujantis įstaigos dokumentų ir įrašų valdymo bei medicininės dokumentacijos valdymo procedūromis, informacinėmis sistemomis;
 • Prižiūri laboratorijoje esančias medicinos priemones (prietaisus) ir in vitro diagnostikos medicinos priemones (prietaisus) pagal medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą LR SAM.
 • Užtikrina medicinos prietaisų metrologinės patikros priežiūrą.
 • Stebi ir kontroliuoja darbo aplinkos sąlygas.
 • Kontroliuoja technologinio proceso metu susidariusių pavojingų atliekų surinkimą ir pristatymą į saugojimo patalpą;
 • Dalyvauja neatitikčių, koregavimo ir prevencinių veiksmų nustatyme.
 • Pagal savo kompetenciją, konsultuoja kitus biomedicinos technologus darbo klausimais, bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros specialistais.
 • Užtikrina teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
 • Užtikrina įstaigos saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
 • Informuoja tiesioginį vadovą apie atliekamus darbus, praneša apie iškilusias problemas, nekvalifikuotus personalo veiksmus, grubaus elgesio su kolegomis atvejus, darbo pareigų, darbo tvarkos taisyklių, neatvykimo į darbą ir kt.;
 • Vykdo teisės aktų nustatytas funkcijas, tiesioginio vadovo ir įstaigos vadovo pavedimus darbo klausimais.
 • Materialiai atsako už medicininį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos Klaipėdos filialo – 2023 rudens konferencija, skirta Europos laboratorijos dienai.
 • Mokslinė praktinė konferencija “Biomedicinos diagnostika mokslas ir praktika” 2023m. 
 • Mokslinė praktinė konferencija “Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija atlikti”, 2023 m.
 • Pažangios medicinos draugijos konferencija “Vidaus ligos: nuo teorijos iki praktikos” 2023m. 
 • Mokslinė praktinė konferencija “Laboratorinės diagnostikos ir gydymo vaidmuo Infekcijų ir pandemijų metu. Ar visos pamokos išmoktos?”, 2022 m.    
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Biomedicininė diagnostika: mokslas ir praktika”, 2022 m.           
 • Mokslinė praktinė konferencija “Medicinos laboratorijų kokybės vadybos sistemų stiprinimo aktualijos”, 2022 m.   
 • Respublikinė nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Mokykla ir vaikų sveikata”, 2022 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija “Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija atlikti”, 2021 m.
 • Nuotolinis seminaras “Darbuotojų sveikata-visų bendras rūpestis”, 2021 m.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai “Aktualūs hematologinių tyrimų atlikimo klausimai”, 2021 m.
 • Kvalifikacijos kėlimo kursai “Klinikinės biochemijos tyrimai, jų atlikimo principai ir aktualijos”, 2021 m.       
 • Mokslinė praktinė konferencija “Retos paveldimos metabolinės ligos kardiologijoje”, 2021 m.    
 • Nuotolinė konferencija “Tuberkuliozės aktualijos šiandien”, 2021 m.         
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Medicinos technologijos ir klinikinė praktika: Nuo infekcijų kontrolės valdymo iki profesinės etikos iššsūkių, 2021 m.
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Viskas apie antitrombozinį gydymą”, 2021 m.
 • Nuotolinis mokslinis praktinis seminaras „ I jungtinis Lietuvos ir išeivijos gydytojų seminaras, 2021 m.       
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Trombembolinių komplikacijų valdymas COVID19 fone”, 2021 m.
 • Nuotolinė moklsinė-praktinė konferencija ”Klausk hematologo (VI)”, 2021 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija “Patologijos diagnostikos galimybės ginekologijos srityje”, 2018 m.
 • “5-oji Nacionalinė užkrečiamųjų ligų konferencija”, 2017 m.