Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Kreipimosi į įstaigą tvarka

Kreipimosi į įstaigą tvarka
 1. Ligoninė teikia stacionarines ir ambulatorines, būtinąsias ir planines, nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 2. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
 3. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.
 4. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
 5. Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duoda (išreiškia) pats pacientas arba jo atstovas. Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, patvirtinamas raštu, pasirašant vyriausiojo gydytojo patvirtintas sutikimo formas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus formos reikalavimus.
 6. Visiems pacientams, atvykusiems patiems ar atvežtiems greitosios medicininės pagalbos tarnybų į Priėmimo skyrius (S. Nėries g. 3, Bangų g. 6A, P. Lideikio g. 2, Klaipėda, Šatrijos g. 3, Skuodas), visą parą Ligoninė pagal kompetenciją užtikrina (suteikia ir organizuoja) būtinąją (pirmąją ir/ar skubią) medicinos pagalbą:
 • Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas, paciento „LR nuolatinis gyventojas“ būseną pagal ligoninės informacinę sistemą (LIS) ir ligonių kasų informacinę sistemą (SVEIDRA posistemį SPAP) nustato pacientą apžiūrėjęs sveikatos priežiūros specialistas. Esant būtinosios pagalbos indikacijoms ir jei pacientas yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas jam suteikiama ambulatorinė ar stacionarinė pagalba, kuri apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.
 • Gydytojui nustačius, kad paciento, atvykusio be siuntimo, būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų ir/ar jis nėra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos ir teikiamos tik pacientui raštu patvirtinus vyriausiojo gydytojo nustatytos formos sutikimą dėl mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

Pacientų kreipimosi tvarka dėl planinių stacionarinių paslaugų

Pacientų priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo tvarka Psichiatrijos filiale

Pacientų kreipimosi tvarka dėl planinių ambulatorinių paslaugų

Pacientų kreipimosi tvarka dėl planinių stacionarinių paslaugų

 1. Pacientai į ligoninę stacionarizuojami per Priėmimo skyrių, kur jie registruojami, apžiūrimi ir su ligos istorija siunčiami į atitinkamus skyrius.
 2. Planinėms stacionarinėms paslaugoms pacientų hospitalizacija vykdoma ligoninės Priėmimo skyriuje darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 14.00 val. Skubiais atvejais pacientai stacionarizuojami visą parą.
 3. Pacientai planine tvarka į ligoninę guldomi po gydytojų specialistų konsultacijos, įvertinus stacionarinio gydymo tikslingumą ir įrašius juos į planinių hospitalizacijų eilę.
 4. Pacientai privalo turėti siuntimą, kuriame turi būti nurodyta trumpa anamnezė, objektyvūs duomenys, diagnozė, dėl kurios pacientas siunčiamas, atlikti tyrimai, taikytas gydymas, stacionarizavimo tikslas, ligų gydymo profilis.
 5. Priėmimo skyriaus registratūroje pacientai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gydytojo siuntimą, nepilnamečio paciento gimimo liudijimą ir kitus būtinus dokumentus. Registratūros darbuotojai įvertina pateiktus dokumentus, paciento draustumą bei „LR nuolatinis gyventojas“ būseną pagal ligoninės informacinę sistemą (LIS) ir ligonių kasų informacinę sistemą (SVEIDRA posistemį SPAP) vyriausiojo gydytojo nustatyta pacientų draustumo įvertinimo tvarka.
 6. Jei pacientai atvyksta be siuntimo, asmens dokumentų ir ligoninės informacinės sistemos (LIS) ir ligonių kasų informacinės sistemos (SVEIDRA posistemį SPAP) duomenimis pacientai nėra drausti Privalomuoju sveikatos draudimu ir nėra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, tai stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos eilės tvarka tik pacientui raštu patvirtinus vyriausiojo gydytojo nustatytos formos sutikimą dėl mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo bei sumokėjus už teikiamas paslaugas pagal galiojančius įkainius ligoninės nustatyta tvarka.
 7. Stacionarizuojami pacientai Priėmimo skyriaus sanitariniame kabinete perrengiami ligoninės drabužiais, leidžiama nusiprausti (nuprausiami) ar kitaip paruošiami stacionarizavimui. Medicinos personalui leidus pacientai persirengia asmeniniais drabužiais, atitinkančiais ligoninėse naudojamiems (baltiniais, pižama, chalatu, šlepetėmis ir kt.) Drabužiai turi būti švarūs ir tvarkingi.
 8. Pacientų asmeniniai drabužiai ir avalynė paliekami saugoti ligoninės rūbinėje vyriausiojo gydytojo nustatyta tvarka arba, lydinčių pacientą asmenų pageidavimu ir užtikrinus rūbų pristatymą paciento išrašymo iš ligoninės dieną, atiduodami lydintiems pacientą asmenims. Palikti ligoninėje saugoti drabužiai, avalynė registruojami nustatyto pavyzdžio perdavimo akte vyriausiojo gydytojo nustatyta tvarka. Priėmimo skyriuje surašomas rūbų perdavimo aktas 3 egzemplioriais. Vienas šio akto egzempliorius pridedamas prie rūbų, antas klijuojamas į ligos istoriją, trečias – paliekamas Priėmimo skyriuje, iki išvyks pacientas iš stacionaro. Pacientą išrašant iš stacionaro, jam grąžinami priimti saugoti asmeniniai rūbai, apie tai pacientas pasirašo (vardas, pavardė, parašas) rūbų perdavimo akte. Jeigu pacientą lydintis asmenys paciento rūbus paima, apie tai Priėmimo skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja pažymi gydymo stacionare ligos istorijoje ir paėmęs paciento rūbus asmuo pasirašo.
 9. Vykstant į skyrių pacientą leidžiama lydėti ne daugiau kaip dviems asmenims.
 10. Stacionarizuojamiems į ligoninę pacientams nerekomenduojama su savimi turėti brangenybių ir ir stambios pinigų sumos. Už brangenybių ir pinigų apsaugą Ligoninė neatsako.
 11. Pacientų iki 3 metų amžiaus slaugai vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) paliekamas ligoninėje. Vyresnių nei 3 metų amžiaus pacientų slaugai vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) paliekamas ligoninėje tik medicininių indikacijų atvejais, apie tai pažymint ligos istorijoje. Slaugai paliekami asmenys yra aprūpinami lova, patalyne, maistu, jiems užtikrinamos komunalinės paslaugos. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas tėvams, įtėviams, globėjams.
 12. Pacientų artimiesiems, atstovams pageidaujant, jie gali būti hospitalizuoti vyresnių nei 3 metų amžiaus stacionare gydomų vaikų slaugai, nors ir nėra tam medicininių indikacijų išvardintų 16.11 punkte, užsimokant už komunalines paslaugas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas tėvams, įtėviams, globėjams.

Pacientų priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo tvarka Psichiatrijos filiale

 1. Asmuo, sergąs sunkia psichikos liga ir atsisakąs hospitalizavimo, gali būti hospitalizuojamas prievarta tik jeigu yra reali grėsmė, kad jis savo veiksmais gali padaryti esminę žalą savo ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei bei turtui.
 2. Pacientas gali būti priverstinai hospitalizuotas ir priverstinai gydomas ne ilgiau kaip dvi paras be teismo leidimo. Jeigu per dvi paras teismas leidimo neduoda, priverstinis hospitalizavimas ir priverstinis gydymas nutraukiamas. Apie priverstinį hospitalizavimą Psichiatrijos filialo administracija nedelsdama praneša paciento atstovui. Priverstinai hospitalizuojamas pacientas turi pasirašyti, jog yra Psichiatrijos filialo administracijos informuotas apie priverstinį hospitalizavimą bei teises Psichiatrijos filiale. Pacientas pasirašo vyriausiojo gydytojo nustatytos formos pranešimą dėl priverstinės hospitalizacijos ir gydymo. Jeigu pacientas atsisako arba nesugeba pasirašyti, tai jo informavimą apie priverstinį hospitalizavimą ir gydymą raštu patvirtina du liudininkai, kurie gali būti ir Psichiatrijos filialo darbuotojai, tačiau ne psichiatrai.
 3. Kai pacientas priverstinai hospitalizuojamas, Psichiatrijos filialo administracija ne vėliau kaip per 2 paras kreipiasi į teismą. Teismas, apsvarstęs psichiatrų rekomendacijas, turi teisę priimti sprendimą dėl paciento priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo pratęsimo, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui nuo priverstinio hospitalizavimo pradžios. Pagal psichiatro rekomendacijas Psichiatrijos filialo administracija turi teisę nutraukti paciento priverstinį hospitalizavimą ir priverstinį gydymą anksčiau.
 4. Jeigu paciento priverstinį hospitalizavimą ir priverstinį gydymą reikia pratęsti, Psichiatrijos filialo administracija dėl šio pratęsimo kreipiasi į teismą. Teismas pagal psichiatrijos įstaigos išvadą gali priverstinį paciento hospitalizavimą ir priverstinį gydymą nutraukti arba pratęsti, bet kiekvieną kartą ne daugiau kaip 6 mėnesiams. Pagal gydančiojo psichiatro rekomendaciją Psichiatrijos filialo administracija paciento priverstinį hospitalizavimą ir priverstinį gydymą turi teisę nutraukti ir anksčiau. Kai sprendžiami sunkiomis psichikos ligomis sergančių pacientų priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo klausimai, Psichiatrijos filialo administracija privalo kreiptis dėl antrinės teisinės pagalbos pacientui suteikimo, jei tokiam pacientui neatstovauja jo atstovas.

Pacientų kreipimosi tvarka dėl planinių ambulatorinių paslaugų

 1. Pacientai registruojasi ambulatoriniuose – konsultaciniuose skyriuose darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val., konsultacinėse poliklinikose darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tiesiogiai atvykus į registratūrą ar telefonu.
 2. Pacientas užregistruojamas į eilę pas norimą specialistą. Registratorė nurodo pacientui galimą konsultacijos datą ir laiką bei gydytojo pavardę. Konsultacijos terminas priklauso nuo jau užsiregistravusių pacientų eilės pas konkretų gydytoją.
 3. Pacientas, užsiregistravę telefonu, atvykęs nustatytą dieną, turi registruotis registratūroje bendra tvarka ir pateikti reikalingus dokumentus: siuntimą, asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir kitus būtinus dokumentus. Registratūros darbuotojai įvertina pateiktus dokumentus, paciento draustumo duomenis pagal ligoninės informacinę sistemą (LIS) vyriausiojo gydytojo nustatyta pacientų draustumo įvertinimo tvarka.
 4. Pacientai, atvykstantys gydytojų specialistų konsultacijoms, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gydytojo siuntimą, nepilnamečio paciento gimimo liudijimą ir kitus būtinus dokumentus. Registratūros darbuotojai įvertina pateiktus dokumentus, paciento draustumo duomenis pagal ligoninės informacinę sistemą (LIS) vyriausiojo gydytojo nustatyta pacientų draustumo įvertinimo tvarka.
 5. Jei Pacientas atvyksta be siuntimo, asmens tapatybės patvirtinančių dokumentų ir ligoninės informacinės sistemos (LIS) duomenimis pacientai nėra drausti Privalomuoju sveikatos draudimu, tai ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos eilės tvarka tik pacientui raštu patvirtinus vyriausiojo gydytojo nustaytos formos sutikimą dėl mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo bei sumokėjus už teikiamas paslaugas pagal galiojančius įkainius ligoninės nustatyta tvarka.
 6. Pacientui kreipiantis į Odos ir veneros ligų polikliniką dermatovenerologo konsultacijai gydytojo siuntimas neprivalomas.
 7. Konsultacinių poliklinikų bei konsultacinių – ambulatorinių skyrių ne darbo metu, dėl specializuotų ambulatorinių paslaugų teikimo skubos tvarka pacientai turi kreiptis į Priėmimo skyrius.
 8. Laikoma, kad savanoriškai į Ligoninę dėl stacionarinių ar ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų atvykęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Ligoninės sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, nes Ligoninė yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje Ligoninėje metu, o Ligoninės darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija.
 9. Visa būtina informacija teikiama Ligoninės registratūrose, skyriuose, kreipiantis į padalinių ar skyrių vedėjus bei gydančius gydytojus ar Ligoninės administraciją vyriausiojo gydytojo nustatyta tvarka. Informacija taip pat skelbiama Ligoninės informacinėse lentose.
Grįžti į pradinį puslapį