Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) 2016/679. Šis Reglamentas įpareigoja duomenų valdytojus tvarkyti duomenis skaidriai, t. y. tinkamai informuoti duomenų subjektus apie jų duomenų tvarkymo tikslus, apimtis bei teises.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė ir jos filialai bei padaliniai asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisų aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas.

Viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymą ir reagavimą į šiuos pažeidimus, duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą, duomenų teikimą trečiosioms šalims.

Duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir išankstinių konsultacijų su priežiūros institucija tvarkos aprašas

Privatumo politika

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo aprašas Asmens duomenų gavėjai

Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė teisės aktų nustatyta tvarka tam tikra apimtimi gali teikti valdomus ar tvarkomus asmens duomenis šiems duomenų gavėjams:

 • Biomedicininių tyrimų užsakovai
 • Draudimo bendrovės
 • Higienos institutas
 • Ikiteisminio tyrimo institucijos
 • Lietuvos bioetikos komitetas
 • Nacionalinis transplantacijos biuras
 • Nacionalinis vėžio institutas
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Radiacinės saugos centras
 • Regioniniai bioetikos komitetai
 • Savivaldybės ir joms pavaldžios įstaigos
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jai pavaldžios institucijos
 • Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios institucijos
 • Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Švietimo ir ugdymo įstaigos
 • Teismai
 • Teritorinės ligonių kasos
 • Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
 • Vaiko teisių kontrolierė ir vaiko teisių apsaugos skyriai
 • Valstybinė darbo inspekcija
 • Valstybinė ligonių kasa
 • Valstybinė mokesčių inspekcija
 • VĮ Registrų centras
 • Vyriausieji policijos komisariatai
 • Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
 • Ir kiti duomenų gavėjai teisės aktų nustatyta tvarka turintys pagrindą gauti asmens duomenis iš Viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės.
Asmens duomenų teikėjai

Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė teisės aktų nustatyta tvarka gali gauti kitų duomenų valdytojų valdomus asmens duomenis iš šių duomenų teikėjų:

 • Draudimo kompanijos
 • Higienos institutas
 • Nacionalinis transplantacijos biuras
 • Nacionalinis vėžio institutas
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Radiacinės saugos centras
 • Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Teritorinės ligonių kasos
 • Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
 • Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM
 • Valstybinė ligonių kasa
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • VĮ Registrų centras
Duomenų apsaugos pareigūnas

Informuojame, kad įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, viešojoje įstaigoje Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

Julija Miškauskaitė
DEFENSIO advokatų profesinės bendrijos advokato padėjėja
+370 628 48270
El. paštas: [email protected] ; [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Vaizdo stebėjimas

Siekiant užtikrinti nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu Viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės ir jos filialų bei padalinių valdomų materialinių išteklių apsaugą, darbuotojų, asmenų ir jų duomenų saugumą, Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė vykdo vaizdo stebėjimą.

Vaizdo stebėjimą reglamentuoja Viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės.

Pokalbių įrašymas VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatus atsisiųskite čia.

Grįžti į pradinį puslapį