Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Informacijos apie pacientą teikimo tvarka

Informacijos apie pacientą teikimo tvarka

Informacijos pacientui ir jo artimiesiems teikimo tvarka

 1. Visa informacija apie paciento buvimą ligoninėje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministro tvirtinami teisės aktai.
 2. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikta valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams ( įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
 3. Informacijos suteikimas patvirtinamas paciento parašu, pasirašant vyriausiojo gydytojo nustatytos formos paciento sutikimą pagrįsta informacija.

Informacijos apie pacientą kitiems asmenims teikimo tvarka

 1. Visa informacija apie pacientą, neturint raštiško paciento ar jo atstovo sutikimo gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais šiais atvejais:
  – Sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
  – Institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;
  – Teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnyboms bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymas.
  – 1 punkte išvardytos institucijos ar įstaigos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, pateikia ligoninei raštišką prašymą, antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo. Prašyme turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas bei taip pat turi būti pateiktas institucijos ar įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pavedimas, sprendimas ar kitas dokumentas, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus.
 2. Ligoninė turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
 3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais (kai reikia pranešti apie nusikaltimą ir pan.) ligoninė informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva ir be paciento sutikimo.
 4. Teikiamą informaciją apie pacientą pasirašo gydantis ar gydęs gydytojas ir skyriaus, kuriame yra ar buvo gydomas (konsultuojamas) pacientas, vedėjas. Lydraštį pasirašo ligoninės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
 5. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.
 6. Rašytinė informacija, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikiama kitiems fiziniams, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams tik turint raštišką paciento sutikimą bei iš anksto apmokėjus už paslaugą vyriausiojo gydytojo nustatyta tvarka.

Ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka

 1. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis ligoninė padaro ir išduoda ligoninės patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus (rašytinė informacija). Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Pacientas ar jo atstovas, norėdamas gauti medicinos dokumentų (išrašų) kopijas, žodžiu ar raštu kreipiasi į ligoninės Kanceliariją. Paciento lėšomis paciento medicinos dokumentų (išrašų) kopijos padaromos ir išduodamos ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į ligoninės Kanceliariją dienos.
 3. Pacientas, ligoninei teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Rašytinė informacija parengiama per 10 darbo dienų. Rašytinė informacija su nuoroda „skubos tvarka“ parengiama per 3 darbo dienas. Asmeniui pateikus rašytinį prašymą suteikti rašytinę informaciją su nuoroda „skubos tvarka“, paslaugos kaina didinama iki 50 procentų. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos terminas pradedamas skaičiuoti nuo šios paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo įstaigoje) datos.
 4. Rašytinė informacija, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikiama kitiems fiziniams, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams tik turint raštišką paciento sutikimą bei iš anksto apmokėjus už paslaugą vyriausiojo gydytojo nustatyta tvarka. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.
Grįžti į pradinį puslapį