Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Paciento teisės ir pareigos

Paciento teisės ir pareigos
 1. Kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra.
 2. Kiekvienas pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir ligoninės personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui bei jam mirus.
 3. Pacientui turi būti suteikiamos tik mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.
 4. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą:
  1. Stacionarizuoti pacientai dėl sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimo turi kreiptis į atitinkamo skyriaus vedėją.
  2. Informacija apie specialistų pasirinkimo galimybes taip pat teikiama Priėmimo skyriuose bei Registratūrose atsižvelgiant į tai planinė ar skubi medicininė pagalba turi būti suteikta.
  3. Ši teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytais pagrindais ir teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Pacientas turi teisę sužinoti kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.
 6. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Dėl informacijos suteikimo pacientas turi kreiptis į atitinkamo skyriaus vedėją ar vyresniąją slaugytoją. Taip pat informacija skelbiama ligoninės informacijos lentose bei teikiama Ligoninės registratūrose.
 7. Pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie kvalifikaciją.
 8. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, ligoninėje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. Informacijos suteikimas patvirtinamas paciento parašu, pasirašant vyriausiojo gydytojo nustatytos formos sutikimą.
 9. Taisyklių 8 punkte nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa 8 punkte numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus.
 10. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumai:
  1. Psichiatras privalo informuoti pacientą jam suprantama forma, paaiškindamas specialius terminus apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, galimus gydymo būdus, gydymo prognozę bei kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti gydytis ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, jei siūlomo gydymo atsisakytų. Pacientas turi teisę susipažinti su savo medicinos dokumentais, medicinos dokumentų ištraukomis. Ši informacija pacientui gali būti neteikiama tik tais atvejais, jeigu ji pakenktų paciento sveikatai ar net sukeltų pavojų jo gyvybei.
  2. Dėl apribojimų pacientui gauti 1 punkte numatytą informaciją arba susipažinti su jo medicinos dokumentais bei medicinos dokumentų ištraukomis sprendžia psichiatras ir pažymi tai paciento medicinos dokumentuose. Tokiais atvejais, kai paciento teisė gauti 1 punkte numatytą informaciją, susipažinti su savo medicinos dokumentais, medicinos dokumentų ištraukomis yra ribojama, taip pat Civilinio kodekso 6.728 straipsnyje numatytais atvejais atitinkama informacija pateikiama paciento atstovui. Informacija pateikiama pacientui iš karto, kai išnyksta pavojus, kad jos pateikimas pacientui gali sąlygoti minėtą žalą. Medicinos dokumentų ištraukos parengiamos taip, kad nepakenktų kitų asmenų interesams. Pareikalavus pacientui arba jo atstovui, jos pateikiamos per 3 darbo dienas.
  3. Atstovas turi teisę susipažinti ir su kitais medicinos dokumentais, tiesiogiai susijusiais su atstovaujamo asmens interesais. Gydantis psichiatras ar Psichiatrijos filialo administracija tokią informaciją ir dokumentus turi pateikti atstovui per 3 darbo dienas.
  4. Jeigu pacientas yra nepilnametis, informacija turi būti pateikiama ir jo tėvams ar globėjams (rūpintojams).
 11. Jeigu paciento tolesnis buvimas ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš ligoninės į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui išsamiai paaiškinamas tokio sprendimo pagrįstumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas patvirtina parašu, pasirašydamas ligoninės vyriausiojo gydytojo nustatytos formos sutikimą dėl išrašymo.
 12. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, ligoninėje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu, pasirašydamas ligoninės vyriausiojo gydytojo nustatytos formos prašymą dėl informacijos neteikimo.
 13. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
 14. Paciento pageidavimu, sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti.
 15. Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja paciento interesams.
 16. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis ligoninė privalo padaryti ir išduoti ligoninės patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 17. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama tik su pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti. Paciento sutikimas patvirtinamas parašu, pasirašant vyriausiojo gydytojo nustatytos formos sutikimą dėl informacijos suteikimo, kuris dedamas į medicinos dokumentuos.
 18. Pacientai, ne jaunesni kai 16 metų, turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.
 19. Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese:
  1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į biomedicininius tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas. Paciento sutikimas dėl įtraukimo į biomedicininius tyrimus patvirtinamas parašu, pasirašant vyriausiojo gydytojo nustatytos formos sutikimą.
  2. Ligoninėje mokomi sveikatos priežiūros specialistai, todėl pacientai yra įtraukiami į mokymo procesą:
   1. Laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su ligoninės, kurioje mokomi sveikatos priežiūros specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu, pasirašydamas ligoninės patvirtintą nesutikimo formą. Jo rašytinis nesutikimas saugomas paciento medicinos dokumentuose.
   2. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o mokymo tikslais – ligoninė, kurioje ši informacija saugoma.
 20. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats. Prieš prašant sutikimo, pacientui (jo atstovui) išaiškinami chirurginės operacijos, intervencinės ar invazinės procedūros į paciento kūną tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Sutikimas dėl paslaugų patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu, pasirašant vyriausiojo gydytojo nustatytos formos sutikimą dėl chirurginės operacijos, intervencinės ar invazinės procedūros, diagnostikos bei gydymo metodikų, kurios saugomos paciento medicinos dokumentuose.
 21. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.
 22. Pacientų pareigos:
  1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ligoninės nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas, pacientui parašu patvirtinant ligoninės nustatytos formos sutikimą.
  2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.
  3. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus, bei kitus šiose taisyklėse nurodytus dokumentus, siekiant įsitikinti, kad pacientas turi teisę gauti valstybės laiduojamas sveikatos priežiūros paslaugas.
  4. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
  5. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu, pasirašydamas vyriausiojo gydytojo nustatytos formos sutikimą.
  6. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
  7. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.
  8. Pacientas privalo laikytis ligoninėje nustatytos vidaus tvarkos reikalavimų.
  9. Pacientas privalo atvykti į ligoninę siuntime ar kitame dokumente nurodytu laiku dėl operacijų, apžiūros ar tyrimų.
  10. Pacientas privalo laikytis asmens higienos reikalavimų. Pacientai perrengiami įstaigos drabužiais. Pacientui pageidaujant, leidžiama dėvėti asmeninius drabužius ir avalynę. Pacientų drabužiai turi būti švarūs. Pacientų avalynė turi būti saugi judėti, kad išvengtų griuvimų. Drabužiai keičiami ne rečiau kaip vieną kartą per 7 dienas, užteršti biologiniais skysčiais – tuoj pat.
  11. Pacientas privalo tausoti laikinai jam patikėtą ir bendrojo naudojimo ligoninės turtą.
  12. Pacientas privalo laiku mokėti už teikiamas mokamąsias paslaugas.
  13. Pacientas privalo stacionare laikytis nustatytų ligonio sveikatos priežiūros režimų (išsamiau apie jos paaiškins slaugytojos specialistas).
  14. Pacientas privalo prieš naudojimąsi vonia/dušu bei išeinant iš skyriaus informuoti slaugos specialistę.
  15. Pacientas gali spintelėje laikyti tik negendančius maisto produktus ir gaivinančius gėrimus. Greitai gendančius maisto produktus pacientas privalo laikyti šaldytuve pagal nustatytą tvarką.
  16. Pacientas privalo laikytis priešgaisrinės ir elektros saugos taisyklių.
  17. Pacientui draudžiama:
   1. savavališkai išeiti iš ligoninės skyriaus, kuriame pacientas gydomas;
   2. rūkyti ligoninės patalpose ir ligoninės teritorijoje, laikyti ir gerti svaigiuosius gėrimus, vartoti narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas;
   3. turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;
   4. naudotis laisvų lovų patalyne;
   5. elgtis neatsargiai savo ir aplinkinių atžvilgiu (pvz.: sėdėti ant palangės, ant balkono atramos ir kt.).
 23. Pacientas privalo už savo veiksmais ligoninei ar jos darbuotojams padarytą žalą atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 24. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.
 25. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, taip pat Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai.
 26. Visa būtina informacija pacientui suteikiama (prieinama) jo buvimo vietoje ar lankymosi ligoninėje metu. Informacija skelbiama ligoninės informacijos lentose, taip pat informacija teikiama Priėmimo skyriuose bei Registratūrose. Kad informacija pacientui suteikta pacientas patvirtina parašu, pasirašydamas ligoninės vyriausiojo gydytojo nustatytos formos sutikimą.
Grįžti į pradinį puslapį