Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Slaugos, reabilitacijos ir biomedicinos studijų praktika

Slaugos, reabilitacijos ir biomedicinos studijų praktika

VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje (toliau – praktikos bazėje) studentams sudarytos sąlygos realioje aplinkoje atlikti šias praktinio mokymo praktikas:

 • bendrosios slaugos profesinės veiklos: chirurginė, terapinė, geriatrijos, būtinoji pagalba ir intensyvioji terapija, psichikos sveikatos
 • specializuotos slaugos: operacinės, anestezijos ir intensyviosios terapijos, psichikos sveikatos slaugytojo
 • išplėstinės praktikos slaugytojo
 • diatetikos
 • kineziterapijos
 • ergoterapijos
 • grožio terapijos
 • biomedicinos technologo
 • radiologijos technologo
 • socialinio darbo

Praktikos bazėje praktiką nuolat atlieka šių mokslų įstaigų slaugos, reabilitacijos ir biomedicinos studijų studentai:

 • Klaipėdos universiteto
 • Klaipėdos valstybinės kolegijos
 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
 • Vilniaus universiteto
 • Kauno kolegijos medicinos fakulteto
 • Šiaulių valstybinės kolegijos
 • Vilniaus kolegijos
 • Utenos kolegijos  

Bendrosios slaugos studijų programą studijuojantysstudentai Klaipėdos universitete ir Klaipėdos valstybinėje kolegijoje dėl praktikos vietos rezervavimo būtina kreiptis į mokymo institucijų Katedras.  

Kitų mokslo institucijų bei mokymo programų studentai, pageidaujantys atlikti praktiką Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje kreiptis el. paštu: [email protected]

Už studentų praktikos mokymąsi praktikos bazėje vadovavimą, administravimą, kontrolę ir koordinavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja (slaugai) Andželika Zavackienė

VŠĮ RESPUBLIKINĖS KLAIPĖDOS LIGONINĖS (PRAKTIKOS BAZĖS) IŠSKIRTINIAI BRUOŽAI
 • praktinio mokymo metu įgyta patirtis prisideda prie studento asmeninio ir profesinio ugdymo bei tobulėjimo
 • praktika yra suplanuota ir suderinta su mokymo įstaiga bei atitinka studijų reikalavimus
 • praktika yra kontroliuojama ir kuruojama
 • praktinio mokymo metu įgyta patirtis, susijusi su studento karjera, papildo teorines žinias, įgytas universitete ar kolegijoje paskaitų metu
 • praktika grindžiama santykiais ir ryšiais tarp mokymo įstaigos ir praktikos bazės
 • praktika yra sėkmingiausia kuomet studentas, universitetas ar kolegija ir praktikos bazė dalinasi atsakomybe, siekiant įgyti vertingos patirties
 • praktikos pabaigoje ji bus aptariama ir vertinama
 • siekiame, kad studentai praktikos metu būtų lygiaverčiais kolektyvo nariais, studentams pateikiami aiškiai suformuluoti praktikos uždaviniai, tarp studento ir praktikos bazės yra nuolatinis grįžtamasis ryšys
 • studentas praktikos metu įgyja galimybę gauti informaciją apie karjeros galimybes ateityje ir dirbti profesionalioje aplinkoje, įgyja praktinių įgūdžių ir patirties, turi galimybę išbandyti save naujoje darbo aplinkoje, didėja pasitikėjimas savimi, atsiskleidžia studento įgūdžiai, gebėjimai ir talentai
 • praktikos kokybei didelę įtaką daro įstaigoje vyraujantis teigiamas mikroklimatas, santykiai su praktikos mokytoju, kolegomis ir kitais įstaigos darbuotojais. Tai padeda studentams geriau suprasti slaugos profesijai būdingas vertybines nuostatas, įstaigos veiklos normas, organizacijoje plėtojamas kultūros ir mikroklimato subtilybes
 • didelis dėmesys skiriamas tinkamam praktinio mokymo(si) proceso organizavimui, kad studentai aktyviai jame dalyvautų, kuo lengviau įsisavintų informaciją, kuo sėkmingiau formuotųsi jų gebėjimai ir įgūdžiai. Svarbu, kad praktikos metu studentas suvoktų sudėtingus socialinius santykius, išmoktų sėkmingai dirbti, pažinti skyriuje dirbančius sveikatos priežiūros darbuotojus ir bendradarbiautų su jais
 • praktikos bazėje vyrauja pagarbos, savarankiškų ir autonomiškų sprendimų priėmimo, pasirinkimo laisvės, asmeninės atsakomybės, poreikių tenkinimo galimybės
 • studentus kuruoja profesionalūs slaugos specialistai, biomedicinos technologai, kineziterapeutai, socialiniai darbuotojai ir kt. specialistai turintys klinikinę patirtį, pakankamai žinių ir gebantys jas tinkamai perduoti studentui
STUDENTŲ PAREIGOS IR TEISĖS PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKŲ METU
 • Studentas į profesinės veiklos praktikos atlikimo vietą atvyksta iš anksto suderintu laiku (Personalo skyrius, S. Nėries g. 3, Klaipėda), pristato trišalę praktinio mokymo sutartį, galiojančią asmens medicininę knygelę (įrašas gali atlikti profesinės veiklos praktiką), asmens dokumentą ir/ar kopiją pasą
 • Prasidedant profesinės veiklos praktikai studentas, kartu su skyriaus vyresniuoju slaugytoju/technologu sudaro praktikos atlikimo grafiką, kuriame nurodomos praktikos darbo valandos. Praleistas valandas studentas privalo atidirbti praktikos vietoje kitu laiku, ligos atveju – pateikiant gydytojo pažymą.
 • Studentas, dėl svarbių priežasčių negalėdamas atvykti į profesinės veiklos praktikos atlikimo vietą praktikos grafike numatytu laiku, nedelsiant privalo apie tai pranešti skyriaus vyresniajam slaugytojui/technologui, nurodant neatvykimo priežastį (ligos atveju – pateikti gydytojo pažymą)
 • Studentas privalo nurodytu laiku pradėti ir baigti profesinės veiklos praktiką, kuri nurodyta studento praktinio mokymo sutartyje
 • Profesinės veiklos praktikos metu informacija apie įstaigos pacientų buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie įstaigos pacientus laikoma konfidenciali ir negali būti atskleista
 • Studentas sistemingai turi pildyti profesinės praktikos dienoraštį ir pateikti skyriaus vyresniajam slaugytojui/technologui tvirtinimui, o pasibaigus profesinei praktikai turi pateikti galutiniam įvertinimui


Laukiame Jūsų Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje – moderniausioje Klaipėdos krašto ligoninėje. Mes visada stengiamės būti geriausi, bei galime Jums padėti įgyvendinti profesijos lūkesčius!

Kviečiame studentus, norinčius pasidalyti profesinės praktikos sėkmės istorijomis, pareikšti savo nuomonę ar sužinoti apie karjeros galimybes, susisiekti el. p.: [email protected]

Grįžti į pradinį puslapį