Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

Ko­va su ko­ro­na­vi­ru­su: Klai­pė­dos me­di­kams vis daugiau iš­šū­kių

Ko­va su ko­ro­na­vi­ru­su: Klai­pė­dos me­di­kams vis daugiau iš­šū­kių

Per sa­vai­tę Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės (RKL) me­di­kai iš­gy­ve­no vi­są pa­le­tę jaus­mų. Nuo šo­ko iš­gir­dus ži­nią, jog Tu­ber­ku­lio­zės pa­da­li­ny­je ke­ti­na­ma steig­ti karš­čia­vi­mo kli­ni­ką, kur su­ne­ga­la­vę žmo­nės at­vyk­tų pa­si­tik­rin­ti, ar neuž­si­krė­tę ko­ro­na­vi­ru­su, iki nu­si­ra­mi­ni­mo, jog sa­vi­val­da iš­gir­do eks­per­tų re­ko­men­da­ci­jas. Gy­dy­to­jai gi sa­ko, jog ši is­to­ri­ja pa­dė­jo at­kreip­ti dė­me­sį ir į ki­tus svar­bius da­ly­kus, tai yra ser­ga­mu­mą tu­ber­ku­lio­ze. Na, o RKL Pri­ėmi­mo sky­riui te­ko nau­jas iš­ban­dy­mas – pe­rė­mus vi­sus sku­bius at­ve­jus Klai­pė­dos re­gio­ne, pa­cien­tų srau­tas iš­au­go dvi­gu­bai. Tad te­ko mo­bi­li­zuo­ti dau­giau me­di­kų ko­man­dų.

Respublikinės Klaipėdos ligoninės Priėmimo skyriuje pacientų srautas išaugo dvigubai. Kaip sako medikai, žmonių nusiskundimai patys įvairiausi – nuo kvėpavimo takų infekcijų iki pilvo skausmų ar itin sudėtingų politraumų.

Dvi­gu­bas pa­cien­tų srau­tas

Pa­sau­liui ko­vo­jant su už­klu­pu­siu ko­ro­na­vi­ru­su, eks­per­tai ra­gi­na iš­lai­ky­ti šal­tą pro­tą ir ne­pri­im­ti sku­bo­tų spren­di­mų. Mat in­fek­ci­ja plin­ta grei­tai, o, ne­pai­sant eko­no­mi­nių pra­ra­di­mų dėl ka­ran­ti­no, dau­giau­siai iš­šū­kių ten­ka bū­tent svei­ka­tos sek­to­riui. Nors dau­ge­ly­je sri­čių gy­ve­ni­mas su­lė­tė­jo ar­ba su­sto­jo, me­di­kų tei­gi­mu, jie dir­ba pa­di­din­to in­ten­sy­vu­mo re­ži­mu. Tie­sa, ne­trūks­ta ir bam­bek­lių svars­ty­mų, jog me­di­kai tirš­ti­na spal­vas – esą ser­gan­čių­jų COVID-19, ku­riems rei­ka­lin­ga in­ten­sy­vi me­di­kų prie­žiū­ra, ša­ly­je nė­ra la­bai daug. Iš da­lies su tuo ga­li­ma su­tik­ti, ta­čiau tai ne­reiš­kia, jog pra­si­dė­jus pan­de­mi­jai žmo­nės ste­buk­lin­gai pa­svei­ko nuo vi­sų ki­tų li­gų.

Prieš sa­vai­tę Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu dėl vi­ru­so, ku­ris ke­lia di­de­lę grės­mę tiek pa­cien­tams, tiek ir me­di­kams, pli­ti­mo bu­vo nu­spręs­ta lai­ki­nai už­da­ry­ti di­de­lę da­lį Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės sky­rių. Šiuo me­tu jo­je pa­slau­gas teiks tik aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos, on­ko­lo­gi­jos bei in­fek­ci­nių li­gų pa­da­li­niai. Sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos tei­ki­mą pe­rė­mė Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė. Pa­cien­tams kaip ir ra­mu – pa­gal­ba bus tei­kia­ma. O kaip to­kiam per­sio­rien­ta­vi­mui pa­si­ren­gu­sios gy­dy­mo įstai­gos?

„Šio­je ko­vo­je kiek­vie­nas pri­va­lo tu­rė­ti sa­vo vie­tą ir tiks­liai ži­no­ti ką da­ry­ti. Esa­me va­di­na­mo­ji re­zer­vi­nė li­go­ni­nė, ap­tar­nau­jan­ti pa­cien­tus, ku­riems rei­ka­lin­ga sta­cio­na­ri, chi­rur­gi­nė ar re­a­ni­ma­ci­nė pa­gal­ba. Pe­rė­mė­me ki­tų Klai­pė­dos li­go­ni­nių sky­rių, ku­riuo­se bu­vo nu­sta­ty­tas in­fek­ci­jos pli­ti­mas, dar­bą“, – sa­ko Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Da­rius Ste­pon­kus.

Sa­vai­tę sku­bius pa­cien­tus pri­iman­čio RKL Pri­ėmi­mo sky­riaus va­do­vė Jur­gi­ta Sy­mi­nie­nė į klau­si­mą, ar pa­si­kei­tė jų dar­bo tem­pas, at­sa­kė: srau­tas iš­au­go dvi­gu­bai. „Pe­rė­mė­me vi­sus sku­bius pa­cien­tus, iš­sky­rus in­fek­ci­nius, aku­še­ri­nius ir on­ko­lo­gi­nius. Pa­cien­tų srau­tas mū­sų sky­riui iš­au­go dau­giau nei dvi­gu­bai. Nuo sek­ma­die­nio mo­bi­li­zuo­tos pa­pil­do­mos pa­jė­gos sku­biai pa­gal­bai už­tik­rin­ti. Per­so­na­las, su­pras­da­mas da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, ge­ra­no­riš­kai su­ti­ko“, – sa­ko Pri­ėmi­mo sky­riaus va­do­vė ir pri­du­ria, kad šiuo me­tu sky­riu­je per pa­rą bu­di iki ke­tu­rias­de­šim­ties žmo­nių. Įpras­tai jų kie­kis bū­da­vo ge­ro­kai ma­žes­nis.

Kuo daž­niau­siai skun­džia­si pa­cien­tai at­vy­kę į li­go­ni­nės sku­bios pa­gal­bos sky­rių? Pa­le­tė – la­bai įvai­ri, sa­ko J.Sy­mi­nie­nė, nuo kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų iki pil­vo skaus­mų. Nė­ra taip, kad vy­rau­tų tik vie­na ku­ri nors sri­tis. Ne­pai­sant ka­ran­ti­no, pa­si­tai­ko ir at­vyks­tan­čių dėl trau­mų. Štai sa­vait­ga­lį ne­trū­ko ir po­lit­rau­mų, net itin su­dė­tin­gų. „Ta­čiau pa­ste­bi­me, kad karš­čiuo­jan­čių pa­cien­tų skai­čius yra žen­kliai pa­di­dė­jęs. Juos sten­gia­mės rū­šiuo­ti prie Pri­ėmi­mo sky­riaus du­rų. Kad bū­tų iš­veng­ta li­go­ni­nės per­so­na­lo ga­li­mo už­si­krė­ti­mo, karš­čiuo­jan­tys bei be­si­skun­džian­tys kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ar­ba tu­rin­tys ne­pa­lan­kią anam­ne­zę pa­cien­tai siun­čia­mi į va­di­na­mą­jį už­da­rą in­fek­ci­nį kor­pu­są, idant iš­veng­tu­mė­me vi­ru­so pli­ti­mo gy­dy­mo įstai­go­je“, – sa­ko J.Sy­mi­nie­nė. To­kie nuo­gąs­ta­vi­mai, kaip ro­do si­tu­a­ci­ja svei­ka­tos sek­to­riu­je, tu­ri pa­grin­do, to­dėl bū­ti­na lai­ky­tis vi­sų įma­no­mų ap­si­sau­go­ji­mo prie­mo­nių.

„Pa­cien­tų srau­tas mū­sų sky­riu­je iš­au­go dau­giau nei dvi­gu­bai. Nuo sek­ma­die­nio mo­bi­li­zuo­tos pa­pil­do­mos pa­jė­gos sku­biai pa­gal­bai už­tik­rin­ti. Per­so­na­las, su­pras­da­mas da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, ge­ra­no­riš­kai su­ti­ko“, – sa­ko Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­riaus va­do­vė Jur­gi­ta Sy­mi­nie­nė.

Šiuo me­tu į gy­dy­mo įstai­gą dėl ki­tos pa­to­lo­gi­jos gul­do­miems karš­čiuo­jan­tiems ar ne­pa­lan­kią anam­ne­zę tu­rin­tiems pa­cien­tams at­lie­ka­mi ir PGR tes­tai, kad bū­tų ga­li­ma iden­ti­fi­kuo­ti, ar į li­go­ni­nę pa­te­kęs žmo­gus nė­ra už­si­krė­tęs COVID-19 in­fek­ci­ja.

Vi­si pa­si­ren­gę

Pa­gal li­go­ni­nės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo ta­ry­bos pla­ną, jei­gu li­go­ni­nei tek­tų gy­dy­ti ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sius pa­cien­tus, jie bū­tų gy­do­mi nau­ja­ja­me kor­pu­se, ku­ris nė­ra vi­siš­kai at­skir­tas nuo ki­tų li­go­ni­nės kor­pu­sų, mat įstaiga nė­ra pro­jek­tuo­ta gy­dy­ti in­fek­ci­nes li­gas.

Iš vi­so pa­ruoš­ta 15 pa­la­tų, ku­rio­se yra 40 lo­vų. Gul­dant pa­la­to­je po vie­ną pa­cien­tą, li­go­ni­nė pa­si­ren­gu­si pri­im­ti 15 ser­gan­čių­jų COVID-19 in­fek­ci­ja.

D.Ste­pon­kaus tei­gi­mu, ko­le­gos iš ki­tų mies­to li­go­nių, ku­rių dar­bą pa­lie­tė in­fek­ci­ja ver­ti di­džiu­lės pa­gar­bos. „Lin­ki­me jiems stip­ry­bės ir iš­tver­mės. Džiau­gia­mės, kad mies­to va­do­vai su­pran­ta, kaip yra svar­bu, kad in­fek­ci­ja ne­plis­tų po vi­sas gy­dy­mo įstai­gas ir jos ne­tap­tų in­fek­ci­jos ži­di­niais. Nors siau­čia ko­ro­na­vi­ru­sas, ne­din­go ir ki­tos li­gos, ka­muo­jan­čios žmo­nes.

Jiems taip pat bū­ti­na pa­gal­ba. To­dėl la­bai svar­bu tu­rė­ti mies­te bent vie­ną „šva­rią“ li­go­ni­nę ir jo­je dir­ban­čius me­di­kus.

Kol kas įstai­go­je (ba­lan­džio 7 d. duo­me­ni­mis – red. past.) ne­tu­ri­me nė vie­no ser­gan­čio me­di­ko ar ki­to dar­buo­to­jo. Tai pa­vy­ko pa­siek­ti dar prieš ka­ran­ti­no pa­skel­bi­mą pra­dė­jus kruopš­čiai ir at­sa­kin­gai vyk­dy­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro, vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos vals­ty­bės ope­ra­ci­jų va­do­vo Au­re­li­jaus Ve­ry­gos gy­dy­mo įstai­goms tei­kia­mas re­ko­men­da­ci­jas bei įgy­ven­di­nant bū­ti­nas in­fek­ci­jos pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės prie­mo­nes, va­do­vau­jan­tis SAM, NVSC ir ki­tų at­sa­kin­gų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų re­ko­men­da­ci­jo­mis bei nu­ro­dy­mais ka­ran­ti­no me­tu. To­dėl šiuo me­tu esa­me pa­jė­gūs teik­ti bū­ti­ną­ją pa­gal­bą pa­cien­tams vi­sa ap­im­ti­mi“, – sa­ko D.Ste­pon­kus.

Pa­sak jo, vi­sos gy­dy­mo įstai­gos tu­rė­tų bū­ti pa­si­ren­gu­sios su­si­dur­ti su COVID-19 in­fek­ci­ja bei mak­si­ma­lio­mis pa­jė­go­mis steng­tis ko­vą prieš vi­ru­są lai­mė­ti. „Tik vie­nas niu­an­sas: šio­je ko­vo­je kiek­vie­nas pri­va­lo tu­rė­ti sa­vo vie­tą ir tiks­liai ži­no­ti ką da­ry­ti. Prie­šin­gu at­ve­ju, ga­li­me at­si­dur­ti iš­ties ne­pa­vy­dė­ti­no­je si­tu­a­ci­jo­je. „Esa­me va­di­na­mo­ji re­zer­vi­nė li­go­ni­nė, ap­tar­nau­jan­ti pa­cien­tus, ku­riems rei­ka­lin­ga sta­cio­na­ri, chi­rur­gi­nė ar re­a­ni­ma­ci­nė pa­gal­ba. Pe­rė­mė­me ki­tų Klai­pė­dos li­go­ni­nių sky­rių, ku­riuo­se bu­vo nu­sta­ty­tas in­fek­ci­jos pli­ti­mas tiek tarp pa­cien­tų, tiek ir tarp per­so­na­lo, dar­bą. Šiuo me­tu pas mus gy­do­mi prak­tiš­kai vi­si Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės pa­cien­tai, iš­sky­rus aku­še­ri­niai, on­ko­lo­gi­niai ir in­fek­ci­niai, taip pat ir Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus pa­cien­tai. Te­ko per­im­ti ir dar­bą Klai­pė­dos re­gio­ne. Anks­čiau sku­bių pa­cien­tų srau­tai iš re­gio­no ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių bu­vo pa­skirs­to­mi per tris li­go­ni­nes, da­bar šį krū­vį ten­ka pri­si­im­ti tik Res­pub­li­ki­nei Klai­pė­dos li­go­ni­nei. Tai, sa­ky­ki­me, vie­na mū­sų mi­si­ja. An­tra – jei ser­ga­mu­mas COVID-19 žen­kliai iš­augs, ir pa­grin­di­nė ko­or­di­nuo­jan­čio­ji si­tu­a­ci­ją Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė li­go­ni­nė bus per­pil­dy­ta, mes tie­sio­giai per­im­si­me in­fe­kuo­tus pa­cien­tus. Ta­čiau, kaip ir mi­nė­jau, rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad žmo­nės ser­ga ne tik COVID-19, bet ir ki­to­mis li­go­mis, ku­rios taip pat ne­ga­li pa­lauk­ti“, – sa­ko D.Ste­pon­kus.

„No­ri­me, kad pa­cien­tai pas mus jaus­tų­si sau­gūs. Steng­si­mės, kad taip bū­tų ir at­ei­ty­je.Tik su­tel­kę jė­gas ir ben­dra­dar­biau­da­mi įveik­si­me žmo­ni­ją už­klu­pu­sią ne­gan­dą“, – pri­dū­rė jis.

Ne­rei­ka­lin­gas šo­kas

Tie­sa, pra­ėju­sią sa­vai­tę li­go­ni­nės me­di­kus iš­ti­ko šo­kas, kai pra­neš­ta, jog Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė ke­ti­no Tu­ber­ku­lio­zės pa­da­li­ny­je įsteig­ti karš­čia­vi­mo kli­ni­ką. „Mums tai bu­vo di­de­lis ne­ti­kė­tu­mas. Tie­są sa­kant, ne iš kar­to su­vo­kė­me vi­sas ga­li­mas to­kio žings­nio grės­mes. Mes, gy­dy­to­jai, pri­im­da­mi spren­di­mus pir­miau­sia įver­ti­na­me pa­cien­to būk­lę, su­ren­ka­me anam­ne­zę ir tik po to ski­ria­me gy­dy­mą. Šiuo at­ve­ju, kal­bu apie karš­čia­vi­mo kli­ni­kos stei­gi­mą Tu­ber­ku­lio­zės pa­da­li­ny­je, bu­vo pas­ku­bė­ta, gy­dy­to­jų ter­mi­nais kal­bant, su gy­dy­mo sky­ri­mu. Šio­je sri­ty­je dir­ban­čių spe­cia­lis­tų ar­gu­men­tai – sva­rūs: toks žings­nis bū­tų ne­do­va­no­ti­na klai­da tiek ser­gan­čių­jų tu­ber­ku­lio­ze, ku­rie pas mus gy­do­mi ir sta­cio­na­re, ir am­bu­la­to­riš­kai, tiek žmo­nių, ku­rie karš­čiuo­ja ir no­ri pa­si­tik­rin­ti dėl COVID-19 in­fek­ci­jos, at­žvil­giu. Pa­sek­mės ga­lė­tų bū­ti itin liūd­nos“, – sa­ko D.Ste­pon­kus.

Lai­mei, šian­dien me­di­kai ga­li leng­viau at­si­kvėp­ti, bent dėl to, jog no­rin­tie­siems pa­si­tik­rin­ti karš­čia­vi­mo kli­ni­ko­je ne­kils di­des­nė grės­mė už­si­krės­ti tu­ber­ku­lio­ze, o ser­gan­tiems šia li­ga ne­kils pa­vo­jus „pa­si­gau­ti“ dar ir COVID-19.

„Įkur­din­ti karš­čia­vi­mo kli­ni­ką ten, kur gy­do­mi ser­gan­tys tu­ber­ku­lio­ze, ir at­spa­ria jos for­ma, nie­kuo ne­pa­aiš­ki­na­mas spren­di­mas. Džiau­giuo­si, kad sa­vi­val­dy­bė pri­ėmė tin­ka­mus spren­di­mus“, – sa­ko Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Kun­dro­tas.

„Aš­tuo­nias­de­šim­čiai pro­cen­tų tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­čių žmo­nių pa­žei­džia­mi plau­čiai. Jei to­kie pa­cien­tai už­si­krės­tų dar ir COVID-19, di­džia­jai da­liai jų tai bū­tų mir­ties nuosp­ren­dis. Man net sun­ku ko­men­tuo­ti to­kią si­tu­a­ci­ją. Tu­ber­ku­lio­zės pa­da­li­nio sta­cio­na­re gy­do­ma apie de­vy­nias­de­šimt pa­cien­tų, ku­rių ne­ga­li nei iš­ra­šy­ti, nei per­kel­ti ki­tur. Ma­ža to, jie pri­klau­so ir di­de­lės ri­zi­kos gru­pei. Ne­ma­žai šių pa­cien­tų ser­ga dau­gy­bi­ne, at­spa­ria tu­ber­ku­lio­zės for­ma. Be to, esa­me vie­nin­te­lė gy­dy­mo įstai­ga, sta­cio­na­ri­zuo­jan­ti to­kius pa­cien­tus ne tik Va­ka­rų re­gio­ne, bet ap­ima­me Ma­žei­kius bei da­lį Šiau­lių ra­jo­no“, – sa­ko Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Kun­dro­tas.

Į klau­si­mą, ar RKL bū­tų pa­jė­gi už­tik­rin­ti karš­čia­vi­mo kli­ni­kos dar­bą, D.Ste­pon­kus at­vi­ras: „Pra­dė­ki­me nuo to, kad karš­čia­vi­mo kli­ni­kos funk­ci­ja vi­sų pir­ma yra am­bu­la­to­ri­nė pa­slau­ga, ku­rią ga­li pui­kiai įvyk­dy­ti pir­mi­nio svei­ka­tos cen­tro spe­cia­lis­tai. Šiuo me­tu šei­mos gy­dy­to­jai pa­cien­tus kon­sul­tuo­ja nuo­to­li­niu bū­du, o esant tam tik­rai pa­to­lo­gi­jai siun­čia mums. Pa­pil­do­mą karš­čia­vi­mo kli­ni­kos funk­ci­ją pa­ti­kė­tą mums bū­tų ga­li­ma pa­ly­gin­ti su tuo, jei aukš­čiau­sio ly­gio kar­dio­chi­rur­gas ei­tų skie­py­ti vai­kų. Su­tin­ku, mi­si­ja svar­bi, bet tai pui­kiau­siai ga­li pa­da­ry­ti ir šei­mos gy­dy­to­jas. Šiuo me­tu pri­va­lo­me efek­ty­viai iš­nau­do­ti vi­sus tu­ri­mus žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių svei­ka­tos sek­to­riu­je re­sur­sus.“

Po dis­ku­si­jų Klai­pė­do­je nu­spręs­ta, jog Karš­čia­vi­mo kli­ni­ka įsi­kurs Klai­pė­dos psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tre.

„Tai vie­ta, kur tik­rai ne­abe­jo­ju bus tei­kia­ma ši pa­slau­ga, vyk­do­ma ši mi­si­ja, ad­re­sas yra Ga­li­nio Py­li­mo gat­vė 3, Klai­pė­do­je, tai yra Klai­pė­dos psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro pa­tal­pos“, – tei­gia uos­ta­mies­čio me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas. Pa­sak jo, no­rint šio­se pa­tal­po­se įreng­ti Karš­čia­vi­mo kli­ni­ką „rei­kė­jo nu­ei­ti ne­leng­vą ke­lią“, nes pa­tal­pos ne­bu­vo ser­ti­fi­kuo­tos ir ne­tu­rė­jo rei­kia­mų ko­mu­ni­ka­ci­jų: čia nė­ra nei rent­ge­no apa­ra­to, nei la­bo­ra­to­ri­jos krau­jo ty­ri­mams at­lik­ti.

Pa­sak me­ro, ge­ra­no­riš­ko, kon­struk­ty­vaus ben­dra­dar­bia­vi­mo kon­teks­te su­tar­ta su Res­pub­li­ki­ne Klai­pė­dos li­go­ni­ne, kad jie pa­si­rū­pins ra­dio­lo­gi­nių pa­slau­gų at­li­ki­mu ir ver­ti­ni­mu. Pla­nuo­ja­ma, kad Karš­čia­vi­mo kli­ni­ka Klai­pė­do­je dirbs vi­so­mis sa­vai­tės die­no­mis, ne ma­žiau kaip ke­tu­rias va­lan­das per die­ną.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga dar pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­brė­žė, jog karš­čia­vi­mo kli­ni­kų ne­rei­kė­tų kel­ti į li­go­ni­nes, o jo­mis pa­si­rū­pin­ti yra sa­vi­val­dy­bių pa­rei­ga. „Į li­go­ni­nes to­kių Karš­čia­vi­mo kli­ni­kų ne­rei­kė­tų kel­ti, li­go­ni­nių yra šiek tiek ki­ta pa­skir­tis ir ki­tas už­da­vi­nys. Yra pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, ku­rios daug pa­pras­čiau tam yra pri­tai­ko­mos“, – sa­kė jis.

At­kreip­tas dė­me­sys į tu­ber­ku­lio­zę

Svars­ty­tas klau­si­mas, kur uos­ta­mies­ty­je įkur­ti karš­čia­vi­mo kli­ni­ką, į die­nos švie­są iš­kė­lė tu­ber­ku­lio­zės, ku­ri nors dau­ge­liui ir ne­ma­to­ma, ta­čiau ypač pa­vo­jin­ga li­ga, si­tu­a­ci­ją ša­ly­je. Pa­sak Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės pa­da­li­nio va­do­vės Ro­mu­al­dos Gy­lie­nės, nors ko­vo 24-ąją die­ną mi­nė­ta Pa­sau­li­nė tu­ber­ku­lio­zės die­na, straips­nių, ty­ri­mų ar dis­ku­si­jų šia te­ma ne­bu­vo. O juk tai – in­fek­ci­nė li­ga, ku­ri kas­met nu­si­ne­ša dau­giau­siai žmo­nių gy­vy­bių.

„Daug me­tų bu­vo kar­to­ja­ma, jog tu­ber­ku­lio­zė ne­ak­tu­a­li ir iš­nyks per ar­ti­miau­sius de­šimt me­tų, ta­čiau iki šiol nuo šios li­gos pa­sau­ly­je kas­dien mirš­ta ke­tu­ri tūks­tan­čiai žmo­nių. Gal­būt dėl to­kio po­žiū­rio Lie­tu­va iš­lie­ka vie­na iš di­džiau­sią ben­drą ser­ga­mu­mą ir ser­ga­mu­mą dau­ge­liui vais­tų at­spa­ria tu­ber­ku­lio­ze tu­rin­čia ša­li­mi Eu­ro­pos Są­jun­go­je“, – sa­ko Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės pa­da­li­nio va­do­vė Ro­mu­al­da Gy­lie­nė.

„Per­nai me­tų duo­me­nys apie ser­ga­mu­mą tu­ber­ku­lio­ze vien Klai­pė­dos mies­te yra ke­tu­rias­de­šimt du at­ve­jai šim­tui tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Dar kar­tą pa­brė­žiu, jog tai – tik Klai­pė­dos mies­te, o ne vi­sa Lie­tu­va. Ser­ga­mu­mas šia li­ga mū­sų ša­ly­je vi­sa­da bu­vo ir yra di­de­lis, ta­čiau tu­ber­ku­lio­zei ir to­liau ski­ria­mas ne­pa­kan­ka­mas dė­me­sys. Vien šie­met jau tu­rė­jo­me tris mir­tis nuo šios li­gos, nors dar tik ba­lan­dis“, – sa­ko gy­dy­to­ja.

Pa­sak me­di­kės, am­bu­la­to­ri­nis tu­ber­ku­lio­zės gy­dy­mas trun­ka nuo še­šio­li­kos iki aš­tuo­nio­li­kos mė­ne­sių, o vi­sas tu­ber­ku­lio­zės gy­dy­mas (gy­dy­mas sta­cio­na­re ir am­bu­la­to­riš­kai) – ir iki tris­de­šimt še­šių mė­ne­sių.

O kaip ap­sau­ga?

Ka­dan­gi Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė ne­bu­vo vie­na iš pen­kių va­di­na­mų­jų prie­ša­ki­nė­se li­ni­jo­se ko­vo­jan­čių gy­dy­mo įstai­gų, na­tū­ra­lu, kad ir dėl me­di­kų ap­rū­pi­ni­mo rei­kia­mo­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis, gal­vą te­ko suk­ti li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jai. „Tik ge­ra­no­riš­kų žmo­nių pa­gal­ba, ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­stan­go­mis ieš­kant, kur įsi­gy­ti, ap­sau­gos prie­mo­nė­mis esa­me ap­si­rū­pi­nę. In­ves­tuo­ja­me ir į per­so­na­lo ap­mo­ky­mus, kaip rei­kia dirb­ti pan­de­mi­jos są­ly­go­mis, ko­kių sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų lai­ky­tis, kad vi­ru­sas ne­ty­čia ne­iš­plis­tų li­go­ni­nė­je. Kaip ma­to­me iš ko­le­gų pa­tir­ties, nuo to nie­kas ne­ap­sau­go­tas, to­dėl pa­tys tu­ri­me mak­si­ma­liai steng­tis“, – sa­ko J.Sy­mi­nie­nė.

„Pa­cien­tų srau­tas mū­sų sky­riu­je iš­au­go dau­giau nei dvi­gu­bai. Nuo sek­ma­die­nio mo­bi­li­zuo­tos pa­pil­do­mos pa­jė­gos sku­biai pa­gal­bai už­tik­rin­ti. Per­so­na­las, su­pras­da­mas da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, ge­ra­no­riš­kai su­ti­ko“, – sa­ko Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­riaus va­do­vė Jur­gi­ta Sy­mi­nie­nė.