Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė pa­cien­tams grą­ži­na svei­ka­tą

Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė pa­cien­tams grą­ži­na svei­ka­tą

Artė­jant me­tų san­dū­rai įpras­ta ap­žvelg­ti nuei­nan­čius me­tus, pa­si­džiaug­ti nu­veik­tais dar­bais ir įver­tin­ti gal­būt net il­ges­nio įdir­bio pa­rei­ka­la­vu­sius už­mo­jus. Per pa­sta­rą­jį dešimtme­tį Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė ge­ro­kai pa­si­kei­tė, įneš­da­ma nau­jų vė­jų ir į uos­ta­mies­čio gy­ve­ni­mą bei ar­chi­tek­tū­rą.

Pa­sie­ki­mų – daug ir įvai­rių

Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė – vie­na di­džiau­sių Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no gy­dy­mo įstai­gų, ku­rio­je dar­buo­ja­si dau­giau kaip 1 300 me­di­kų ir ki­tų dar­buo­to­jų, vei­kia 24 sta­cio­na­ro sky­riai, taip pat at­ski­ri pa­da­li­niai ir fi­lia­lai vi­sa­me Klai­pė­dos mies­te ir už jo ri­bų. Kuo šie me­tai bu­vo ypa­tin­gi li­go­ni­nės sky­riams, pa­da­li­niams ir jų dar­buo­to­jams? „Praė­ję me­tai bu­vo sta­bi­lūs ir dar­bin­gi. Sta­cio­na­re gy­dy­ta dau­giau kaip 20 tūkst. pa­cien­tų, at­lik­ta dau­giau kaip 12 tūkst. ope­ra­ci­jų; kon­sul­ta­ci­niuo­se pa­da­li­niuo­se su­teik­ta 350 tūkst. am­bu­la­to­ri­nių gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jų.  To­kie pa­cien­tų srau­tai įro­do, kad esa­me ži­no­mi ir rei­ka­lin­gi, o re­gio­no gy­ven­to­jai aukš­tai ver­ti­na mū­sų li­go­ni­nės me­di­kų kva­li­fi­ka­ci­ją, iš­ty­ri­mo ir gy­dy­mo ga­li­my­bes, ir no­riai ren­ka­si svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas mū­sų įstai­go­je.

Di­de­li pa­cien­tų srau­tai ir tei­kia­mų pa­slau­gų skai­čius, taip pat nuo­la­ti­nis veik­los efek­ty­vu­mo sie­ki­mas ir praė­ju­siais me­tais už­tik­ri­no sta­bi­lią įstai­gos fi­nan­si­nę si­tua­ci­ją.  To­dėl tu­rė­jo­me ga­li­my­bes ge­rin­ti įstai­gos inf­rast­ruk­tū­rą, įsi­gy­ti nau­jos, mo­der­nios me­di­ci­nos įran­gos. Ka­dan­gi di­džiau­sias įstai­gos tur­tas yra jos dar­buo­to­jai, la­bai džiu­gu, jog ga­lė­jo­me pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus: gy­dy­to­jams ir slau­gy­to­joms jie pa­di­dė­jo 20 pro­c., ki­tam per­so­na­lui – 10 pro­c. Taip pat rei­kia pa­si­džiaug­ti, jog mū­sų li­go­ni­nę ge­rai ver­ti­na ne tik pa­cien­tai, bet ir jau­nie­ji me­di­kai: kaip ir kas­met, per­nai ko­lek­ty­vą pa­pil­dė virš dvi­de­šim­ties nau­jų įvai­rių spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jų, tiek pat nau­jų slau­gy­to­jų. Įs­tai­ga pa­ti ak­ty­viai da­ly­va­vo ren­gi­ant me­di­kus: ji yra Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to bei Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­to re­zi­den­tū­ros ba­zė,  Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ir Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos Svei­ka­tos moks­lų fa­kul­te­tų pra­kti­kos ba­zė. Kas­met prii­ma­me pra­kti­kai po ke­lias­de­šimt slau­gos spe­cia­ly­bės stu­den­tų, jau­nų­jų gy­dy­to­jų in­ter­nų ir re­zi­den­tų, jie su­si­pa­žįs­ta su įstai­ga, jos tra­di­ci­jo­mis, dar­bo kul­tū­ra, to­dėl ne­keista, kad, bai­gę stu­di­jas, pa­gei­dau­ja dirb­ti mū­sų li­go­ni­nė­je. To­kie pro­ce­sai už­tik­ri­na sklan­džią kar­tų kai­tą, for­muo­ja stip­rų ko­lek­ty­vą, ku­ria­me su­si­lie­ja jau­nys­tė ir pa­tir­tis, ir tai yra vie­nas iš sėk­mės ga­ran­tų“, – sa­kė Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ro­mal­das Sa­ka­laus­kas.

Pil­vo ir en­dos­ko­pi­nės chi­rur­gi­jos sky­riu­je:

 • chi­rur­gai be­ne pir­mie­ji uos­ta­mies­ty­je ir Va­ka­rų Lie­tu­vo­je la­pa­ros­ko­pi­nes on­ko­lo­gi­nes skran­džio ir sto­rų­jų žar­nų, nu­tu­ki­mo ope­ra­ci­jas pra­dė­jo at­lik­ti, nau­do­da­mie­si 3D tech­no­lo­gi­jo­mis – vaiz­do mo­ni­to­riu­je ste­bė­da­mi tri­ma­tį vaiz­dą;
 • gy­dy­to­jai Al­gir­das Ka­si­liaus­kas ir Mig­lė Sta­ky­tė, ope­ruo­da­mi krū­ties vė­žiu ser­gan­čias pa­cien­tes, pir­mie­ji Lie­tu­vo­je ėmė tai­ky­ti nau­jau­sią krū­ties at­kū­ri­mo bū­dą iš sa­vų au­di­nių – mi­ni to­ra­ko­dor­sa­li­niu lo­pu kar­tu su rie­ba­lų per­so­di­ni­mu.

Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je:

 • gy­dy­to­jas Ig­nas Riau­ba pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je at­li­ko vi­so rie­šo są­na­rio en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jas art­ro­ze ser­gan­tiems pa­cien­tams;
 • įsi­sa­vin­tas ir pra­dė­tas tai­ky­ti stam­bių­jų są­na­rių art­ro­zės, ki­tų de­ge­ne­ra­ci­nių su­si­rgi­mų gy­dy­mas ka­mie­ni­nė­mis ląs­te­lė­mis, iš­skir­to­mis iš pa­ties pa­cien­to rie­ba­li­nio au­di­nio. Pir­mą­sias pro­ce­dū­ras at­li­ko sky­riaus ve­dė­jas Val­das Ma­čiu­lis;
 • gy­dy­to­jas Min­dau­gas Grik­šas per me­tus at­li­ko apie 20 klu­bo są­na­rio art­ros­ko­pi­jų – šios ope­ra­ci­jos te­bė­ra nau­jo­vė Lie­tu­vo­je.

Au­sų, no­sies ir gerk­lės li­gų sky­riu­je:

 • įsi­gy­ta nau­ja ope­ra­ci­nė vi­deoen­dos­ko­pi­nė sis­te­ma, ku­ri pa­ge­ri­na vi­zua­li­za­ci­ją ope­ra­ci­jos me­tu ir už­tik­ri­na ge­res­nius ope­ra­ci­jų re­zul­ta­tus;
 • pra­dė­tos en­dos­ko­pi­nės oto­chi­rur­gi­nės au­sų ope­ra­ci­jos, ku­rios at­lie­ka­mos be išo­ri­nio pjū­vio, kom­bi­nuo­jant mik­ros­ko­pi­nę ir en­dos­ko­pi­nę tech­ni­ką, to­dėl lei­džia pa­ma­ty­ti de­ta­les­nį bei pla­tes­nį ope­ra­ci­jos vaiz­dą, tad jos re­zul­ta­tai bū­na kur kas ge­res­ni;
 • pra­dė­tos at­lik­ti dak­rio­cis­to­ri­nos­to­mi­jos ope­ra­ci­jos, pa­de­dan­čios at­sta­ty­ti aša­rų nu­te­kė­ji­mą iš aša­rų mai­še­lio į no­sį, kai su­trin­ka no­sies – aša­rų la­ta­ko praei­na­mu­mas ir funk­ci­ja.

Uro­lo­gi­jos sky­riu­je:

 • tę­sia anks­čiau pra­dė­tus dar­bus – at­lie­ka­mos di­de­lės apim­ties on­ko­lo­gi­nės uro­lo­gi­nės ope­ra­ci­jos, vys­to­ma la­pa­ros­ko­pi­nė ir en­dos­ko­pi­nė uro­lo­gi­ja;
 • mi­ni­ma­liai in­va­zy­viais me­to­dais diag­no­zuo­ja­ma ir gy­do­ma šla­pi­mo ta­kų ak­men­li­gė ir šla­pi­mo ne­lai­ky­mas.

Kar­dio­lo­gi­jos sky­riu­je:

 • at­nau­jin­ta bei ge­ro­kai pa­to­bu­lin­ta per­stemp­li­nei echos­ko­pi­jai nau­do­ja­ma įran­ga, ku­ri pa­leng­vi­na pa­cien­tų po­jū­čius per ty­ri­mą;
 • ins­ta­lia­vus nau­ją įran­gą, pra­dė­ti nau­ji ty­ri­mai – šir­dies krū­vio echos­ko­pi­ja.

Pul­mo­no­lo­gi­jos ir aler­go­lo­gi­jos sky­riu­je:

 • pra­dė­tos at­lik­ti nau­jos in­ter­ven­ci­nės pro­ce­dū­ros: transb­ron­chi­nės biop­si­jos in­ters­ti­ci­nėms li­goms ir pe­ri­fe­ri­niam plau­čių vė­žiui diag­no­zuo­ti, en­dob­ron­chi­nis krau­ja­vi­mo iš plau­čių stab­dy­mas;
 • įsi­gy­ta mo­der­ni įran­ga, ku­ria at­lie­ka­mos krio­biop­si­jos – tiks­liai cent­ri­nio plau­čių vė­žio ir ki­tų en­dob­ron­chi­nių pa­ki­ti­mų diag­nos­ti­kai.

Die­nos chi­rur­gi­jos cent­re:

 • per me­tus at­lik­ta be­veik 2 tūks­tan­čiai ope­ra­ci­jų, ypač pa­dau­gė­jo vei­do-žan­di­kau­lių, bend­ro­sios chi­rur­gi­jos ope­ra­ci­jų;
 • įsi­gy­ta mo­der­ni la­ze­ri­nė įran­ga, ku­ria pra­dė­tos at­lik­ti ma­žai in­va­zi­nės he­mo­ro­ji­nių maz­gų gy­dy­mo ope­ra­ci­jos;
 • pra­dė­jo dirb­ti nau­ji gy­dy­to­jai spe­cia­lis­tai: chi­rur­gai, uro­lo­gas, gi­ne­ko­lo­gė, en­dok­ri­no­lo­gė, echos­ko­puo­to­ja;
 • ati­da­ry­ta Puo­džių kli­ni­ka, ku­rio­je vei­kia Aler­gi­nių ir imu­ni­nių li­gų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo die­nos sta­cio­na­ras.

Kon­sul­ta­ci­nė­je po­lik­li­ni­ko­je (Tai­kos pr. 103):

 • gy­dy­to­jų ko­man­dą pa­pil­dė nau­ji spe­cia­lis­tai: uro­lo­gai, gi­ne­ko­lo­gas, der­ma­to­lo­gė, gast­roen­te­ro­lo­gė;
 • įsi­gy­tas mo­der­nus dio­di­nis la­ze­ris, ku­riuo at­lie­ka­mos krau­ja­gys­li­nių da­ri­nių, vei­do rau­do­nio, pig­men­ti­nių dė­mių, plau­kų ša­li­ni­mo ir ki­tos der­ma­to­lo­gi­nės pro­ce­dū­ros.

Kon­sul­ta­ci­nė­ję po­lik­li­ni­ko­je (Herkaus Man­to g. 49):

 • pra­dė­jo dirb­ti nau­ji gy­dy­to­jai ir ki­ti spe­cia­lis­tai: rea­bi­li­to­lo­gė, trau­ma­to­lo­gai, reu­ma­to­lo­gė, ki­ne­zi­te­ra­peu­tai, ma­sa­žuo­to­jas;
 • įsi­gy­ta nau­ja diag­nos­ti­nė me­di­ci­nos įran­ga, taip pat nau­ji apa­ra­tai ir prie­mo­nės, skir­tos rea­bi­li­ta­ci­nėms, ki­ne­zi­te­ra­pi­nėms, er­go­te­ra­pi­nėms pro­ce­dū­roms;
 • įreng­tos nau­jos ki­ne­zi­te­ra­pi­jos sa­lės.

Tu­ber­ku­lio­zės fi­lia­le:

 • va­do­vau­jan­tis PSO (Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos) nau­jau­sio­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis, pra­dė­tas nau­do­ti itin grei­tas ir tiks­lus ty­ri­mas tu­ber­ku­lio­zės mi­ko­bak­te­ri­jai ir jos jaut­ru­mui an­ti­tu­ber­ku­lio­zi­niams vais­tams nu­sta­ty­ti;
 • pra­dė­ti nau­do­ti nau­ji an­ti­tu­ber­ku­lio­zi­niai vais­tai ir nau­jos jų sky­ri­mo me­to­di­kos at­spa­rių tu­ber­ku­lio­zės for­mų gy­dy­mui;
 • kont­ro­liuo­jant prieš­tu­ber­ku­lio­zi­nių vais­tų ša­luti­nį po­vei­kį, įdieg­tas ino­va­ty­vus akių dug­no ty­ri­mo me­to­das, kai spe­cia­lia ka­me­ra už­fik­suo­tus ir in­ter­ne­tu per­duo­tus vaiz­dus nuo­to­li­niu bū­du ver­ti­na ki­tuo­se pa­da­li­niuo­se dir­ban­tys gy­dy­to­jai of­tal­mo­lo­gai;
 • ieš­kant bū­dų, kaip už­tik­rin­ti tie­sio­giai kont­ro­liuo­ja­mą am­bu­la­to­ri­nį gy­dy­mą ir iš­veng­ti pro­ble­mos, kai da­lis pa­cien­tų pirma lai­ko nu­trau­kia gy­dy­mą, fi­lia­le įdieg­ta nau­jo­vė – pa­cien­to pa­to­gu­mui jo kas­die­nį vais­tų su­var­to­ji­mą slau­gy­to­ja ste­bi nuo­to­li­niu bū­du kom­piu­te­rio (plan­še­tės, mo­bi­laus te­le­fo­no) ek­ra­ne per „Sky­pe“ pro­gra­mė­lę.

Psi­chiat­ri­jos fi­lia­le:

 • psi­chi­kos svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­čių pa­cien­tų gy­dy­mui nau­do­ja­ma mo­der­ni įran­ga: elekt­roim­pul­si­nės te­ra­pi­jos, transk­ra­ni­ji­nės mag­ne­ti­nės sti­mu­lia­ci­jos apa­ra­tai, mul­ti­sen­so­ri­nės te­ra­pi­jos įran­ga ir kt.;
 • ūmios psi­chiat­ri­jos sky­riu­je ma­nia­ki­nių būk­lių gy­dy­mui pra­dė­tas tai­ky­ti „oran­ži­nių aki­nių“ me­to­das – Nor­ve­gi­jos moks­li­nin­kų pa­siū­ly­tas bū­das nu­ra­min­ti su­jau­din­tą pa­cien­tą be fi­zi­nio su­var­žy­mo;
 • be tra­di­ci­nio gy­dy­mo vais­tais, pla­čiai ir sėk­min­gai tai­ko­mos ne­me­di­ka­men­ti­nio gy­dy­mo for­mos: psi­cho­te­ra­pi­ja, er­go­te­ra­pi­ja, mu­zi­kos, šo­kio, poe­zi­jos, dai­lės, smė­lio te­ra­pi­jos;
 • gra­žia tra­di­ci­ja die­nos sta­cio­na­ro pa­cien­tams ta­po iš­vy­kos, eks­kur­si­jos į mies­to mu­zie­jus, dai­lės ga­le­ri­jas, dai­li­nin­kų kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves ir pan., kar­tu su pa­žin­ti­nė­mis-edu­ka­ci­nė­mis pro­gra­mo­mis;
 • fi­lia­las ta­po LSMU psi­chiat­ri­jos spe­cia­ly­bės re­zi­den­tū­ros ba­ze ir da­ly­vau­ja jau­nų­jų gy­dy­to­jų ren­gi­mo pro­ce­se.

Pri­kė­lė nau­jam gy­ve­ni­mui

Praė­ju­sie­ji me­tai Res­pub­li­ki­nei Klai­pė­dos li­go­ni­nei bu­vo neei­li­niai – su­ka­ko 85 me­tai nuo li­go­ni­nės įkū­ri­mo. 1933-iasiais pra­dė­ju­si veik­lą sa­vo is­to­ri­nia­me „lop­šy­je“ – Vil­ties ir S.Nė­ries gat­vių san­kry­žo­je, li­go­ni­nė nuė­jo su­dė­tin­gą ke­lią per anek­si­jas ir oku­pa­ci­jas, ka­rą ir po­ka­rį, so­viet­me­tį ir at­kur­tos vals­ty­bės laik­me­tį. „Bū­da­mi tar­si vi­sų mies­to gy­dy­mo įstai­gų pra­mo­tė, esa­me neat­sie­ja­ma Klai­pė­dos mies­to is­to­ri­jos, kul­tū­ros, ar­chi­tek­tū­ros da­lis, ir tai įpa­rei­go­ja. Mū­sų pa­sta­tai iš­si­dės­tę įvai­rio­se Klai­pė­dos se­na­mies­čio vie­to­se, to­dėl tie­siog pri­va­lo­me tin­ka­mai rep­re­zen­tuo­ti ir puo­se­lė­ti tą is­to­ri­nį, kul­tū­ri­nį ir ar­chi­tek­tū­ri­nį pa­vel­dą“, – ma­no li­go­ni­nės va­do­vas R.Sa­ka­laus­kas. Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė kas­met gra­žė­ja ir kles­ti, o jai pri­klau­san­tys pa­sta­tai puo­šia uos­ta­mies­čio vei­dą, džiu­gin­da­mi ne tik pa­cien­tus, bet ir vi­sus mies­te­lė­nus bei mies­to sve­čius. Puo­džių ir Bokš­tų gat­vių pa­sta­tų komp­lek­sas, kur da­bar įsi­kū­ręs Die­nos chi­rur­gi­jos cent­ras ir Puo­džių kli­ni­ka, bu­vo vir­tęs griu­vė­siais. Prieš 200 me­tų pa­sta­ty­ta­me pirk­lio na­me so­viet­me­čiu vei­kė ka­ro li­go­ni­nė, o vė­liau pa­sta­tai bu­vo ap­leis­ti ir pa­lik­ti li­ki­mo va­liai. Da­bar vi­di­nio kie­mo pa­sta­te įreng­tas Die­nos chi­rur­gi­jos cent­ro ope­ra­ci­nių kor­pu­sas, o vi­siš­kai re­konst­ruo­ta­me Puo­džių kli­ni­kos pa­sta­te vis­kas at­kur­ta pa­gal iš­li­ku­sias au­ten­tiš­kas de­ta­les, iš­sau­go­ti grakš­tūs ąžuo­li­niai sraig­to for­mos laip­tai, pa­grin­di­nes du­ris puo­šian­čios liū­tų gal­vos, se­no­sios lan­gi­nių konst­ruk­ci­jos. Į Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų re­gist­rą įtrauk­tas pa­sta­tas nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­tas Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės pa­stan­go­mis. Anot Die­nos chi­rur­gi­jos cent­ro va­do­vės Sva­jos Kund­ro­tie­nės, šian­dien šis pa­sta­tas – lyg do­va­na mies­tui ir jo bend­ruo­me­nei. Tai pa­tvir­ti­na ir šio cent­ro pa­cien­tų reak­ci­ja – jie jau­čia­si lyg atė­ję į mu­zie­jų ar šven­to­vę. Į pa­sta­tą ve­dan­tys laip­tai yra ta­pę mėgs­ta­ma jau­na­ve­džių ir tu­ris­tų fo­tog­ra­fa­vi­mo­si vie­ta.

Iš­sau­go­ta is­to­ri­nė pa­skir­tis

Tai ne pir­ma­sis li­go­ni­nės re­no­vuo­tas is­to­ri­nis ar­chi­tek­tū­ri­nis ob­jek­tas. Prieš de­šimt­me­tį at­nau­jin­tas Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos se­na­sis pa­sta­tas Herkaus Man­to gat­vė­je – XX am­žiaus pra­džio­je pa­sta­ty­tas gy­dy­to­jo gy­ve­na­ma­sis na­mas ir kli­ni­ka. Pas­ta­tas bu­vo ka­pi­ta­liai su­re­mon­tuo­tas, ja­me taip pat iš­sau­go­ti ori­gi­na­lūs in­ter­je­ro ele­men­tai – puoš­nūs me­di­niai laip­tai, di­de­lis spal­vo­tas laip­ti­nės vit­ra­žas.  Da­bar ja­me gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tai. „Iš­sau­go­ta ne tik na­mo pa­skir­tis. At­si­nau­ji­nęs tiek vi­du­mi, tiek išo­re, Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos is­to­ri­nis pa­sta­tas vie­na­reikš­miš­kai svar­bus ne tik įstai­gos bet ir bend­ram mies­to įvaiz­džiui. Juk sa­ko­ma, jog pa­si­tin­ka­me pa­gal rū­bą, pa­ly­di­me pa­gal pro­tą. Tai ne­lie­ka ne­pas­te­bė­ta ir pa­cien­tų. Jie la­bai džiau­gia­si po­ky­čiais, nes vi­sa­da ma­lo­nu ap­si­lan­ky­ti jau­kio­je ir gra­žio­je gy­dy­mo įstai­go­je“, – pa­sa­ko­jo Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos va­do­vė Gra­ži­na Maž­ri­mie­nė.

Ne­be­li­ko se­no­jo įvaiz­džio

Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos fi­lia­lo re­konst­ruk­ci­ja taip pat įne­šė nau­jų spal­vų į mies­to ur­ba­nis­ti­nį pei­za­žą – Bal­ti­kal­nio ir Ban­gų gat­vių kvar­ta­le įsi­kū­ręs pa­sta­tų komp­lek­sas šian­dien la­bai to­li nuo to se­no įvaiz­džio, kad to­kio po­bū­džio gy­dy­mo įstai­ga bū­ti­nai tu­ri bū­ti niū­rių spal­vų pa­sta­tas su spyg­liuo­to­mis tvo­ro­mis ir gro­tuo­tais lan­gais. Po re­konst­ruk­ci­jos pa­si­kei­tė ne tik pa­sta­tų iš­vaiz­da, bet su­tvar­ky­ta ir ap­lin­ka, har­mo­nin­gai įsi­lie­jan­ti į se­na­mies­čio sti­lių. Šis uos­ta­mies­čio kam­pe­lis, dar vi­sai ne­se­niai kė­lęs niū­rias aso­ci­ja­ci­jas, šian­dien kar­tu su ne­to­lie­se at­nau­jin­tais alaus da­ryk­los ir vieš­bu­čio pa­sta­tais tam­pa nau­ja pa­trauk­lia vie­ta mies­te­lė­nams ir tu­ris­tams.

Vaiz­das – lyg iš at­vi­ru­ko

Pu­šy­ne, pa­ke­liui prie jū­ros, iš to­lo bal­tuo­ja li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės fi­lia­las. Klai­pė­die­čių pa­mėg­to poil­sio par­ko kai­my­nys­tė­je įsi­kū­rę pa­sta­tai bei jų ap­lin­ka nuo­lat tvar­ko­ma: išas­fal­tuo­tas pri­va­žia­vi­mas, nu­ties­ti pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­ke­liai pa­cien­tams ir jų lan­ky­to­jams, įreng­tas ap­švie­ti­mas, pa­sta­ty­ti suo­le­liai, ap­lin­ką puo­šia gė­lių klom­bos, tad fi­lia­lo dar­buo­to­jai, pa­cien­tai ir lan­ky­to­jai džiau­gia­si jau­kia ir tvar­kin­ga ap­lin­ka. „Vaiz­das pro lan­gą ir su­tvar­ky­ta ap­lin­ka, ypač va­ka­re, įsi­jun­gus lau­ko ap­švie­ti­mui, pas mus – lyg iš at­vi­ru­ko. At­ro­do, lyg bū­tu­me sa­na­to­ri­jo­je, o ne li­go­ni­nė­je“, – džiau­gia­si Tu­ber­ku­lio­zės fi­lia­lo pa­cien­tai ir me­di­kai. Bal­tu­ma švy­ti se­na­sis is­to­ri­nis li­go­ni­nės pa­sta­tas S.Nė­ries gat­vė­je, tar­pu­ka­rio Klai­pė­do­je ma­din­gos bau­hau­zo ar­chi­tek­tū­ros sti­liaus pa­vyz­dys. Kar­tu su gre­ta esan­čiais, įvai­riais li­go­ni­nės veik­los lai­ko­tar­piais iš­ki­lu­siais kor­pu­sais, jis or­ga­niš­kai su­si­lie­ja į vie­ną komp­lek­są, ir tar­si sim­bo­li­zuo­ja vi­są de­vin­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­čios gy­dy­mo įstai­gos rai­dą, kur tra­di­ci­jos su­si­pi­na su mo­der­nu­mu. Akį džiu­gi­na kruopš­čiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai, puo­se­lė­ja­ma ap­lin­ka, ku­rią puo­šia uos­ta­mies­čio me­ni­nin­kų dar­bai. Baig­tas sta­ty­ti ir nau­jau­sias mo­der­nus li­go­ni­nės kor­pu­sas, nea­be­jo­ti­nai su­tei­kian­tis nau­jų ak­cen­tų ir po­stū­mių to­les­nei sėk­min­gai li­go­ni­nės veik­lai.

Straipsnio šaltinis: 2018m. gruodžio 12d. Naujienų portalas diena.lt