Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės tiks­las – nu­li­nė ko­rupcija

Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės tiks­las – nu­li­nė ko­rupcija

„Ge­riau­sia pa­dė­ka me­di­kui – šyp­se­na, nuo­šir­dus „ačiū“ ir pa­ge­rė­ju­si pa­cien­to svei­ka­ta“, – tvir­ti­na skaid­rios as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos var­dą pel­niu­sios VšĮ Res­pub­li­ki­nė­s Klai­pė­dos li­go­ni­nės (RKL) di­rek­to­rius Da­rius Ste­pon­kus. Pa­cien­tai ra­gi­na­mi me­di­kams at­si­dė­ko­ti ra­šy­ti­nė­mis ir žo­di­nė­mis pa­dė­ko­mis. „Nė vie­nam me­di­kui nė­ra ma­lo­nu, kuo­met jam į ki­še­nę kas nors bru­ka­ma ar po sta­lu ki­ša­mas do­va­nų mai­še­lis“, – sa­ko D.Ste­pon­kus.

Ko­rup­ci­jos netoleruoja
Res­pub­li­ki­nė­je Klai­pė­dos li­go­ni­nė­je ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas ne tik pa­cien­tų gy­dy­mo ko­ky­bei, pro­fe­si­niams me­di­kų po­rei­kiams, bet ir ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jai.

„Svei­ka­tos sis­te­mos links­nia­vi­mas kaip la­biau­siai ko­rum­puo­tos tik­rai nė vie­nam me­di­kui ir va­do­vui nė­ra ma­lo­nus. Aiš­ku, bū­tų ga­li­ma gin­čy­tis dėl kri­te­ri­jų ver­ti­ni­mo ir me­to­do­lo­gi­jos, bet šian­die­ną tu­ri­me to­kią in­for­ma­ci­ją ir ja pri­va­lo­me rem­tis prieš pri­im­da­mi spren­di­mus. Tik­rai ne­ga­li­ma ig­no­ruo­ti fak­tų ir sta­tis­ti­nės in­for­ma­ci­jos. Be abe­jo, rei­kia įsi­klau­sy­ti ir į mi­nist­ro po­zi­ci­ją, kad tu­ri­me ieš­ko­ti nau­jų, ki­to­kių idė­jų, kaip ko­rup­ci­ją iš svei­ka­tos sek­to­riaus iš­stum­ti vi­siš­kai. Kad tai da­ro­me tei­sin­gai, ro­do ir ap­klau­so­se per­pus su­ma­žė­ję nei­gia­mi ver­ti­ni­mai, bet nu­li­nės ko­rup­ci­jos re­zul­ta­to kol kas ne­pa­sie­kė­me“, – sa­ko RKL di­rek­to­rius Da­rius Ste­pon­kus.

Įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja su­in­te­re­suo­ta, kad li­go­ni­nė­je ne­bū­tų ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų (ky­ši­nin­ka­vi­mo, pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir ki­tos ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mos vei­kos), to­dėl su­si­dū­rus su ga­li­mai ko­rup­ci­nio po­bū­džio vei­ka kvie­čia­ma ne­ty­lė­ti ir apie tai sku­biai pra­neš­ti at­sa­kin­giems as­me­nims.

„Ga­liu at­sa­kin­gai pa­reikš­ti, kad mū­sų įstai­go­je sten­gia­ma­si ir da­ro­ma vis­kas, idant bū­tų kuo grei­čiau pa­siek­tas nu­li­nės ko­rup­ci­jos re­zul­ta­tas. Su­pran­ta­ma, ne­už­ten­ka vie­no spren­di­mo, kad pa­da­rei vie­ną veiks­mą ir ko­rup­ci­ja din­go iš įstai­gos. Vi­sų pir­ma va­do­vy­bės tu­ri bū­ti for­muo­ja­mas ben­dras po­žiū­ris, jog mū­sų įstai­go­je ko­rup­ci­ja ne­to­le­ruo­ja­ma. Be to, tu­ri veik­ti sis­te­ma, ku­ri leis­tų už­kirs­ti ke­lią bet ko­kiam ko­rup­ci­jos ap­si­reiš­ki­mui. Kar­tais žmo­gus ne­su­pran­ta, jog at­lie­ka veiks­mą, ku­ris yra su­si­jęs su ko­rup­ci­ja. Ta­čiau pa­ti sis­te­ma tu­rė­tų jį su­stab­dy­ti, kaip yra ir mū­sų įstai­go­je.

Pra­de­dant vie­šai­siais pir­ki­mais ir bai­giant pa­slau­gų plėt­ra, daug dis­ku­tuo­ja­ma apie tai, kad tu­rė­tų bū­ti dir­ba­ma tei­sin­gai, ge­rai, be pa­slėp­tų ke­ti­ni­mų tiks­lą pa­siek­ti leng­ves­niu, bet ne vi­siš­kai skaid­riu ke­liu. Kal­bant apie įran­gos pir­ki­mą, nuo­mo­nė pra­de­da for­muo­tis nuo gy­dy­to­jo ar slau­gy­to­jos, ku­rie dir­ba su kon­kre­čia me­di­ci­ni­ne įran­ga, ir pra­ei­na vi­sus, įskai­tant ko­rup­ci­jos ver­ti­ni­mo ir ap­klau­sų, eta­pus. To­kiu bū­du, kad ir įdie­gia­ma su­dė­tin­ga sis­te­ma, bet eli­mi­nuo­ja­ma ga­li­my­bė at­si­ras­ti as­me­ni­niam in­te­re­sui“, – sa­ko įstai­gos va­do­vas.

Įdieg­ta daug prie­mo­nių

Įstai­ga yra pa­tvir­ti­nu­si Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos 2020-2023 m. pro­gra­mą ir prie­mo­nių pla­ną. Kad li­go­ni­nė ne­to­le­ruo­ja­ ko­rup­ci­jos, by­lo­ja ir jos in­ter­ne­ti­nė­je sis­te­mo­je pa­teik­ta gau­si bei ver­tin­ga in­for­ma­ci­ja, kaip elg­tis, jei yra siū­lo­mas ky­šis, pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­vi­mas, pa­ra­ma, su­pa­žin­di­na­ma su ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos po­li­ti­ka, pri­dė­ta skaid­ru­mo at­min­ti­nė, gau­tų do­va­nų ir ne­tei­sė­ti at­ly­gio tvar­kos ap­ra­šai.
„Įstai­go­je įdieg­ta daug ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­nių prie­mo­nių: in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma skel­bi­mo len­to­se ir li­go­ni­nės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je, at­lie­ka­mos dar­buo­to­jų ap­klau­sos ko­rup­ci­jos ri­zi­kai nu­sta­ty­ti. Taip pat sta­cio­na­ri­zuo­ja­mam pa­cien­tui įtei­kia­mas in­for­ma­ci­nis la­pe­lis, ku­ria­me yra pra­šo­ma, kad pa­cien­tai ar­ba jų ar­ti­mie­ji, su­si­dū­rę su ga­li­mai ko­rup­ci­nio po­bū­džio vei­ka, pra­neš­tų as­me­niui, at­sa­kin­gam už ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ją ir kon­tro­lę“, – tvir­ti­na už šias funk­ci­jas li­go­ni­nė­je at­sa­kin­ga tei­si­nin­kė Dai­na Ku­gie­nė.

RKL taip pat vyk­do­ma Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­ta so­cia­li­nė kam­pa­ni­ja „Pa­dė­kok me­di­kui. Ne ky­šis gy­do“ – tai at­vi­ru­tės, ra­gi­nan­čios pa­dė­ko­ti me­di­kui ge­ru žo­džiu. Gra­žiau­sios pa­cien­tų pa­dė­kos įke­lia­mos į li­go­ni­nės in­ter­ne­ti­nę sve­tai­nę. Di­de­lis dė­me­sys yra ski­ria­mas gau­tų reprezentacinių do­va­nų tvar­kos ap­ra­šui. Re­mian­tis juo, dar­buo­to­jas, pagal tarptautinį protokolą ir tradicijas ga­vęs do­va­ną ir ma­ny­da­mas, kad jos ver­tė ga­li vir­šy­ti 150 eu­rų, ne­dels­da­mas, bet ne vė­liau kaip per pen­kias dar­bo die­nas nuo jos ga­vi­mo die­nos in­for­muo­ja (el. paš­tu ar ki­tu pa­si­rink­tu bū­du) dar­bo gru­pės, at­sa­kin­gos už ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ją ir kon­tro­lę įstai­go­je, ko­or­di­na­to­rių ir jam per­duo­da šią do­va­ną.

Li­go­ni­nė­je su­kur­tas elek­tro­ni­nis paš­tas (ne­ty­liu@kal.lt), kur pra­ne­šė­jas ga­li kreip­tis kon­fi­den­cia­liai ir pa­reikš­ti nuo­mo­nę. Pas­ku­ti­nis skun­das, džiau­gia­si D.Ku­gie­nė, nepa­si­tvir­ti­no. Pa­si­ro­do, kad pranešėjas nu­si­skun­di­mus iš­sa­kė ne tos li­go­ni­nės ad­re­su – bu­vo peik­tas vi­sai ki­tos įstai­gos dar­buo­to­jas.
„Tai ro­do, kad įstai­go­je įdieg­tos ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės iš tie­sų vei­kia. Be to, dar­buo­to­jams nuo­lat ve­da­mi mo­ky­mai ko­rup­ci­jos klau­si­mais, ben­dra­dar­biau­ja­ma tiek su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sky­riu­mi, tiek su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­rei­gū­nais. Pa­vyz­džiui, da­bar STT or­ga­ni­zuo­ja­muo­se nuo­to­li­niuo­se mo­ky­muo­se da­ly­va­vo apie aš­tuo­nias­de­šimt mū­sų dar­buo­to­jų. Rug­sė­jo de­vin­tą die­ną vėl bus ve­da­mi nuo­to­li­niai mo­ky­mai su STT pa­rei­gū­nais.

Mū­sų nuo­mo­ne, ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ja ir an­ti­ko­rup­ci­jos švie­ti­mas li­go­ni­nė­je – iš­ties pra­smin­gas dar­bas. Įstai­gos dar­buo­to­jus ra­gi­na­me im­tis ak­ty­ves­nės veik­los, pa­cien­tams pa­tar­ti, kur kreip­tis dėl ko­rup­ci­jos, aiš­kin­ti, kad įstai­ga tei­kia svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas ne­lauk­da­ma pa­pil­do­mo at­ly­gi­ni­mo, o ne­for­ma­lūs mo­kė­ji­mai įžei­džia ir pa­cien­tus, ir gy­dy­to­jus“, – ak­cen­tuo­ja D.Ku­gie­nė.

Skaid­rūs pir­ki­mai
RKL Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riu­je dir­ba še­ši dar­buo­to­jai, trys iš jų tu­ri tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Ne­su­klys­ti pa­de­da ir pir­ki­mo eks­per­tai, ku­rie kiek­vie­ną kar­tą gel­bė­ja at­sa­ki­nė­da­mi į tie­kė­jų gau­tus pa­klau­si­mus ar pre­ten­zi­jas.
Pa­sak Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus va­do­vės Ag­nės Strėl­ku­vie­nės, prieš įsi­gy­jant li­go­ni­nei pre­kes yra per­ei­na­mi du svar­būs slenks­čiai, ku­rių dė­ka įsi­ti­ki­na­ma, kad pir­ki­mų or­ga­ni­za­to­rius, vyk­dan­tis pir­ki­mą, bei tech­ni­nė spe­ci­fi­ka­ci­ja tik­rai ne­pa­žeis kon­ku­ren­ci­jos.

„Vi­sa­da prieš pra­de­dant pir­ki­mą pir­ki­mo or­ga­ni­za­to­rius, at­sa­kin­gas už pir­ki­mo ini­cia­vi­mą, pa­tei­kia tech­ni­nę spe­ci­fi­ka­ci­ją, ku­ri ati­tik­tų ma­žiau­siai tris rin­ko­je esan­čius da­ly­vius. Kar­tu gau­na­me ir jų pa­siū­ly­mus su vi­so­mis tech­ni­nė­mis cha­rak­te­ris­ti­ko­mis. Tad jau pra­dė­da­mi pir­ki­mą ži­no­me, kad yra bent trys tie­kė­jai, ku­rie tu­ri bū­tent šią pre­kę ir kad bus už­tik­ri­na­ma kon­ku­ren­ci­ja tarp ak­ty­vių da­ly­vių.
Ki­tas eta­pas, kai gau­na­me pir­ki­mo ini­cia­to­riaus do­ku­men­tus. Pir­ki­mų sis­te­mo­je pa­skel­bia­me tech­ni­nių spe­ci­fi­ka­ci­jų pro­jek­tą, ku­rio me­tu dar pats pir­ki­mas ne­pra­de­da­mas, tie­siog yra su­pa­žin­di­na­mi rin­kos da­ly­viai, kad mes grei­tu me­tu pirk­si­me kon­kre­čią įran­gą ar ki­tą pre­kę pa­gal ati­tin­ka­mus tech­ni­nius pa­ra­met­rus. Duo­da­me ma­žiau­siai sa­vai­tę lai­ko pa­teik­ti pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus“, – pa­sa­ko­ja Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus va­do­vė Ag­nė Strėl­ku­vie­nė.

„Esu at­sa­kin­ga už įran­gos pir­ki­mą ir re­mon­tą. Kal­bant apie įran­gos re­mon­tą, daž­niau­siai yra at­lie­ka­mi rin­kos ty­ri­mai: iš pra­džių skel­bia­me tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos pro­jek­tą leis­da­mi tie­kė­jams su juo su­si­pa­žin­ti.
Ta­da tie­kė­jai at­siun­čia mums pa­siū­ly­mus, pa­sta­bas, į ku­rias at­si­žvel­gia­me. Sten­gia­mės už­tik­rin­ti svei­ką kon­ku­ren­ci­ją ir iš­veng­ti ko­rup­ci­jos“, – sa­ko Me­di­ci­ni­nės apa­ra­tū­ros prie­žiū­ros sky­riaus va­do­vė Gin­ta­rė Kaz­laus­kė.

To­mog­ra­fi­jos sky­riaus ve­dė­jas gy­dy­to­jas radiologas Ar­tū­ras Čiu­va­šo­vas džiau­gia­si, kad ad­mi­nist­ra­ci­ja at­si­žvel­gia į dar­buo­to­jų po­rei­kius ir ga­li­ma drą­siai iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę, dis­ku­tuo­ti, pe­ri­odiš­kai ap­ta­riant, ko­kios me­di­ci­ni­nės įran­gos iš tik­rų­jų rei­kia sky­riui: „Be abe­jo, mes su­in­te­re­suo­ti iš kuo pla­tes­nio spek­tro, o ne iš vie­no ga­min­to­jo, vie­no apa­ra­to, vie­nin­te­lio pa­siū­ly­mo iš­si­rink­ti, kas yra op­ti­ma­lu, kas yra ge­riau­sia. Jei bū­tų iš ad­mi­nist­ra­ci­jos pu­sės nu­leis­tas vie­na­reikš­miš­kas spren­di­mas „im­ki­te to­kią įran­gą ir su ja dirb­ki­te“, mums daž­niau­siai taip ne­tin­ka. Da­ly­vau­da­mi kon­fe­ren­ci­jo­se ma­to­me, ką tu­ri ko­le­gos, kaip yra dir­ba­ma šiuo­lai­kiš­kai, ko­kia įran­ga nau­do­ja­ma, ko­kie pa­cien­tų po­rei­kiai. Be ra­dio­lo­gi­nių ty­ri­mų – kaip be vie­nos ko­jos. Ly­giai kaip diag­nos­ti­kos la­bo­ra­to­ri­ja, taip ir ra­dio­lo­gi­ja yra ko­jos, ant ku­rių lai­ko­si vi­sa diag­nos­ti­ka, o ne­diag­no­za­vęs li­gų gy­dy­ti, be abe­jo, ne­ga­li.“
RKL yra du di­de­li – Ra­dio­lo­gi­jos ir To­mog­ra­fi­jos – sky­riai, per abu dir­ba per pen­kias­de­šimt per­so­na­lo.

„Tai yra res­pub­li­ki­nė li­go­ni­nė, at­lie­kan­ti tik­rai di­de­lį ra­dio­lo­gi­nių ty­ri­mų kie­kį. Per me­tus at­lie­ka­ma apie de­šimt tūks­tan­čių vien mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mų. Šiuo me­tu sa­vo dar­bą ver­ti­na­me itin ge­rai, nes tu­ri­me su­kom­plek­tuo­tą aukš­to ly­gio me­di­ci­ni­nę įran­gą – tik­rai ne gė­da nei pri­im­ti at­va­žiuo­jan­čius sve­čius iš už­sie­nio, nei ben­drau­ti su ko­le­go­mis iš Lie­tu­vos. Ga­li­me pa­siū­ly­ti to­kių ty­ri­mų, ko­kių ne­tu­ri ki­ti. Kiek­vie­nais me­tais vyk­do­mi tam tik­ri pir­ki­mai: žiū­ri, echos­ko­pas jau pa­se­no, at­ėjo lai­kas pa­keis­ti kom­piu­te­ri­nį to­mog­ra­fą, po ke­le­rių me­tų gal­būt rei­kės at­nau­jin­ti mag­ne­ti­nį re­zo­nan­są – pla­nai yra su­dė­lio­ja­mi ket­ve­riems me­tams į prie­kį“, – pa­žy­mi To­mog­ra­fi­jos sky­riaus ve­dė­jas gy­dy­to­jas radiologas Ar­tū­ras Čiu­va­šo­vas.

Pa­klaus­tas, kas su­for­muo­ja ky­šio po­rei­kį, sky­riaus va­do­vas at­sa­ko, jog ne­ga­lė­ji­mas čia ir da­bar gau­ti pa­slau­gos. Pa­sak jo, lai­ko ne­tu­rin­tys pa­cien­tai ar­ba trum­pam iš už­sie­nio grį­žę emig­ran­tai daž­nai su­tin­ka gau­ti mo­ka­mas pa­slau­gas.

„Tai yra ge­rai, nes su­trum­pi­na­me ei­les ir pa­ten­ki­na­me sku­ban­čių pa­cien­tų po­rei­kius. Be to, li­go­ni­nė gau­na pa­pil­do­mas pa­ja­mas, o me­di­kas už pa­pil­do­mą dar­bą iš ad­mi­nist­ra­ci­jos gau­na ofi­cia­lius prie­dus. Tad iš tik­rų­jų ga­li­ma ras­ti op­ti­ma­lių spren­di­mų, te­rei­kia jų pa­ieš­ko­ti“, – įsi­ti­ki­nęs To­mog­ra­fi­jos sky­riaus ve­dė­jas.

Pa­sak vie­nos di­džiau­sių uos­ta­mies­čio li­go­ni­nės va­do­vų, ži­nant jų įstai­go­je vei­kian­čią sis­te­mą, ko­rup­ci­jai pa­si­reikš­ti bū­tų itin su­dė­tin­ga.
„Dėl pir­ki­mų pla­na­vi­mo, vyk­dy­mo ir re­a­li­za­vi­mo iš tie­sų ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ju, kaip ga­lė­tų pra­ei­ti ko­rup­ci­niu po­žiū­riu ne­tin­ka­mas do­ku­men­tas ar pir­ki­mas, nes daug žmo­nių prie to dir­ba. Tai nė­ra vie­no ar dvie­jų dar­buo­to­jų spren­di­mas. Vie­nas ko­rup­ci­jos ma­ži­ni­mo bū­dų, kad pir­ki­mų pro­ce­se da­ly­vau­tų kuo di­des­nis kie­kis at­sa­kin­gų žmo­nių. Šia­me pro­ce­se da­ly­vau­ja de­šim­tys spe­cia­lis­tų. Jei­gu tarp jų ir įsi­mai­šy­tų ne­są­ži­nin­gų as­me­nų, jie tuoj pat bū­tų iš­aiš­kin­ti“, – ne­abe­jo­ja D.Ste­pon­kus.

Jau­ni­mas at­spa­res­nis
Li­go­ni­nės va­do­vas pa­ste­bi, jog yra daug ža­dan­ti jau­no­ji me­di­kų kar­ta. „Kei­čia­si ir vi­suo­me­nės po­žiū­ris, ir jau­nie­ji me­di­kai yra pa­ruoš­ti taip, kad ne­be­rei­kė­tų rei­ka­lau­ti, pra­šy­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų. Jau­nie­ji gy­dy­to­jai tik­rai daug at­spa­res­ni ko­rup­ci­jos vi­ru­sui. Aiš­ku, at­ra­dę dar­bo­vie­tė­je ne­to­le­ran­ci­ją ko­rup­ci­jai jie prie to pri­si­de­da. Ben­drau­da­mas su jau­nai­siais gy­dy­to­jais pra­šau vie­nin­te­lio da­ly­ko: be to, kad gy­dy­tų pa­cien­tus ir tin­ka­mai at­lik­tų pa­rei­gas, pra­šau ne­pa­si­duo­ti pro­vo­ka­ci­joms, do­va­noms ir ne­su­si­vi­lio­ti ki­tais pa­siū­ly­mais. Gal­būt pa­cien­tai iš pra­džių keis­tai su­tin­ka tai, kad gy­dy­to­jas at­si­sa­ko do­va­nos. Bet už­ten­ka vie­ną du kar­tus at­si­sa­ky­ti ir vė­liau su ta pro­ble­ma ne­su­si­du­rsi. Nė vie­nam me­di­kui nė­ra ma­lo­nu, kuo­met jam į ki­še­nę kas nors bru­ka­ma ar po sta­lu ki­ša­mas do­va­nų mai­še­lis. Yra ir ki­to­kių bū­dų pa­dė­ko­ti me­di­kui: tie pa­tys so­cia­li­niai tin­klai, ga­lų ga­le ge­ras at­si­lie­pi­mas spau­do­je“, – sa­ko D.Ste­pon­kus.

Gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riaus vyresnioji slau­gy­to­ja Kris­ti­na Čeb­laus­kė ir­gi pa­ste­bi, jog jau­nų­jų slau­gy­to­jų po­žiū­ris į pa­cien­tų do­va­nas stip­riai pa­si­kei­tęs: „Vy­res­nio am­žiaus žmo­nės gal dar šiek tiek se­na­ma­diš­kai mąs­to, bet jau­nų žmo­nių kar­ta at­ei­na vi­sai ki­to­kia. Jau­nų slau­gy­to­jų, ku­rie at­ei­na dirb­ti, po­žiū­ris vi­sai ki­toks, jie vi­sai ki­tus tiks­lus ke­lia, ir ko­rup­ci­ja šian­die­ną yra iš­gy­ven­di­na­mas rei­ka­las – tar­si se­nų lai­kų re­lik­vi­ja.“

„Mo­čiu­tė, pa­duo­da­ma sal­dai­nį ar šo­ko­la­dą, į jį įde­da vi­są mei­lę ir šir­dį, no­rė­da­ma at­si­ly­gin­ti slau­gy­to­joms. Tad ben­drau­jant su garbaus amžiaus žmo­gu­mi rei­kia gra­žiai ir sub­ti­liai iš­ei­ti iš si­tu­a­ci­jos, ne­įžei­džiant žmo­gaus. To­dėl ieš­kai pa­pras­tų, sub­ti­lių žo­džių, kaip pa­aiš­kin­ti žmo­gui, kad dir­ba­me ne dėl šo­ko­la­do, bet kad tam žmo­gui su­teik­tu­me ko­ky­biš­kas slau­gos pa­slau­gas, kad jis iš­ei­tų pa­svei­kęs ar bent ap­svei­kęs ir pa­ten­kin­tas mū­sų įstai­go­je su­teik­to­mis pa­slau­go­mis“, – sa­ko Gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riaus vyresnioji slau­gy­to­ja.
Pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro už­mo­jus keis­ti tvar­ką, kuo­met įstai­gos va­do­vas bū­tų as­me­niš­kai at­sa­kin­gas už an­ti­ko­rup­ci­nės ap­lin­kos kū­ri­mą jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je, D.Ste­pon­kus pa­brė­žia, kad va­do­vai jau da­bar as­me­niš­kai at­sa­kin­gi už dau­ge­lį da­ly­kų, tarp jų – ir už ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mą ar ne­pa­si­reiš­ki­mą.

„Va­do­vas yra už vis­ką at­sa­kin­gas, bet ne­ga­li bū­ti dėl vis­ko kal­tas. Dir­bant ypač di­des­nė­je, pus­an­tro tūks­tan­čio ir dau­giau dar­buo­to­jų tu­rin­čio­je, įstai­go­je tie­siog as­me­niš­kai už kiek­vie­no el­ge­sį at­sa­ky­ti ne­ga­li. Bet pri­va­lai su­da­ry­ti są­ly­gas, kad jei­gu ir at­si­ras­tų ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų, jos tuoj pat bū­tų iš­aiš­ki­na­mos ir eli­mi­nuo­ja­mos.
Ma­nau, kad svei­ka­tos sek­to­riu­je kiek­vie­nais me­tais tu­ri vyk­ti tam tik­ri pa­si­kei­ti­mai. Kei­čia­si gy­dy­mo me­to­di­kos, kei­čia­si rei­ka­la­vi­mai, ga­lų ga­le kei­čia­si ir vi­suo­me­nės lū­kes­čiai, si­tu­a­ci­ja. Jei­gu svei­ka­tos sek­to­rius mė­gins iš­lik­ti toks, koks bu­vo prieš ke­lis de­šimt­me­čius, tie­siog bus blo­gai vi­siems: tiek pa­cien­tams, tiek me­di­kams.
To­dėl kiek­vie­ną pa­si­kei­ti­mą pri­imu ir svei­ki­nu, aiš­ku, rei­kia dis­ku­tuo­ti, kal­bė­ti ir ieš­ko­ti ge­riau­sių spren­di­mų“, – sa­ko D.Ste­pon­kus.

Komentaras
Vi­daus me­di­ci­ni­nio au­di­to sky­riaus va­do­vė Sal­vi­ni­ja Mi­si­ko­nie­nė:

  • Ne kar­tą at­li­ko­me ano­ni­mi­nes pa­cien­tų ap­klau­sas, kur jie ga­lė­jo pa­pa­sa­ko­ti apie ne­ofi­cia­lų mo­kė­ji­mą ar­ba ne­ofi­cia­lų pa­te­ki­mą pas me­di­ką. Bet tu­riu pa­sa­ky­ti, kad nie­ko blo­go ne­iš­gir­do­me. Net­gi ži­nant jaut­res­nius sky­rius, kur tik­rai sun­kiau pa­tek­ti, nie­ko blo­go ne­už­fik­sa­vo­me. Ne­ži­nau, ar žmo­nės ne­ra­šo tei­sy­bės, ar ko­rup­ci­jos ap­raiš­kos iš tik­rų­jų yra iš­gy­ven­di­na­mos iš svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų… Gal­būt žmo­nės tam­pa są­mo­nin­ges­ni. Kaip tik esu su­lau­ku­si pa­dė­kų, kad me­di­kas mie­lai, nuo­šir­džiai ir be jo­kio at­pil­do su­tei­kė ko­ky­biš­kas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas.

Kiek­vie­nas skun­das, jei­gu jis yra pa­teik­tas raš­tu, ne te­le­fo­nu, iš kar­to re­gist­ruo­ja­mas ofi­cia­liai ir iš kan­ce­lia­ri­jos pa­kliū­na tie­siai pas di­rek­to­rių ant sta­lo. Ta­da ver­ti­na­me, koks yra skun­do tu­ri­nys, ko­kie dar­buo­to­jai mi­ni­mi, iš vi­sų dar­buo­to­jų yra pa­ima­mi pa­aiš­ki­ni­mai, ke­lia­ma me­di­ci­ni­nė do­ku­men­ta­ci­ja. Kei­ti­mų ne­pa­da­ry­si – vis­kas yra su­kel­ta elek­tro­ni­nė­je sis­te­mo­je. Jei­gu yra koks nors ypa­tin­gas at­ve­jis, su­da­ro­ma ko­mi­si­ja ir skun­dą nag­ri­nė­ja­me su spe­cia­lis­tais.
Ko­rup­ci­jos mas­tas gy­dy­mo įstai­go­se aki­vaiz­džiai ma­žė­ja.

Su­lau­kia­me ne­bent emo­ci­nių te­le­fo­ni­nių skam­bu­čių, nu­si­skun­di­mų elek­tro­ni­niu paš­tu, kad me­di­kas ne­pri­ėmė ar ne­pa­vy­ko pri­sis­kam­bin­ti į re­gist­ra­tū­rą. Tur­būt žmo­nės greit su­sier­zi­na vien dėl to, kad gy­dy­mo įstai­gos ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu bu­vo už­da­ry­tos ir ne­ga­lė­jo gy­vai pa­tek­ti pas gy­dy­to­jus.
Vi­suo­me­nė­je gal­būt vis­kas yra su­mai­šy­ta ir rei­kė­tų at­skir­ti, ka­da yra ko­rup­ci­ja, o ka­da yra pa­dė­ka. Jei kuo­met ak­to­riui ar dai­li­nin­kui yra ne­ša­mos gė­lės – la­bai gra­žu, tai me­di­kui pa­dė­ko­ti už ge­rą dar­bą yra drau­džia­ma.

Svarbu
• Pa­cien­tai ar jų ar­ti­mie­ji, su­si­dū­rę su ga­li­mai ko­rup­ci­nio po­bū­džio vei­ka mū­sų li­go­ni­nė­je, apie įvy­kį pra­šo­me pra­neš­ti įstai­gos as­me­niui, at­sa­kin­gam už ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ją ir kon­tro­lę raš­tu, elek­tro­ni­niu paš­tu: ne­ty­liu@kal.lt, pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­nu (8 46) 40 44 20 ar­ba kreip­tis S. Nė­ries g. 3, Klai­pė­da.
• Tei­si­nin­ko ka­bi­ne­tas dar­bo die­no­mis nuo 08:00 iki 17:00 val.
• Ano­ni­miš­ku­mas ga­ran­tuo­ja­mas.

Straipsnio šaltinis: 2021 08 26 „Lsveikata“